Show simple item record

dc.contributor.authorКостова, Силвия
dc.contributor.authorКрумов, Крум
dc.contributor.authorДимитров, Пенко
dc.contributor.authorГосподинов, Юлиян
dc.contributor.authorТерзиев, Любомир
dc.contributor.authorДимова, Ивана
dc.date.accessioned2018-06-14T12:09:56Z
dc.date.accessioned2018-06-14T12:09:57Z
dc.date.available2018-06-14T12:09:56Z
dc.date.available2018-06-14T12:09:57Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3854
dc.description.abstractПрез последното десетилетие в редица страни все повече се разпространява моделът за публично-частните партньорства (ПЧП). Причината е, че няма достатъчно публични ресурси, с които да се модернизира инфраструктурата. В тази връзка от съществено значение е привличането на частен капитал за реализиране на мащабни проекти и за предоставяне на публични услуги. Целта на студията е да се анализират съществуващите механизми за управление и контрол на публично-частните партньорства като инструмент за повисока възвръщаемост на инвестициите и ефективното усвояване на паричните средства, постигането на по-добро финансово управление и подобряване развитието на икономиката в страната. Предметът на студията е фокусиран върху съществуващите механизми за тяхното управление и контрол. Защитава се тезата, че ПЧП не се прилагат в достатъчна степен в Р България като инструмент, чрез който да се осигури финансирането и поемането на рисковете от партньора в частния сектор за качествените публични услуги, като една от причините е липсата на адекватни механизми за управление и контрол. Задачите, които се поставят в изследването, са: анализ на правната рамка; изследване ролята на ПЧП в икономиката; анализ на механизмите за управление на национално и общинско ниво; извеждане на особеностите на вътрешния контрол при ПЧП; анализ на обхвата на вътрешния и външния контрол и одита при ПЧП. Въз основа на това са идентифицирани слабостите с оглед тяхното отстраняване в бъдеще, тъй като ПЧП подпомагат повишаване стандарта на живот в страната.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries2;2
dc.subjectпублично-частни партньорстваbg_BG
dc.subjectрегулиране и управление на публично-частните партньорстваbg_BG
dc.subjectпубличен секторbg_BG
dc.subjectчастен секторbg_BG
dc.subjectвътрешен контролbg_BG
dc.subjectвъншен одитbg_BG
dc.titleМЕХАНИЗМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИТЕ ПАРТНЬОРСТВАbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record