Show simple item record

dc.contributor.authorВасилев, Йордан
dc.contributor.authorПеткова, Елица
dc.date.accessioned2018-12-13T10:54:52Z
dc.date.accessioned2018-12-13T10:54:52Z
dc.date.available2018-12-13T10:54:52Z
dc.date.available2018-12-13T10:54:52Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3992
dc.description.abstractОще през втората половина на ХХ век на всички учени изследователи и на обществото става ясно, че индустриалната икономика се намира във фазата на залеза си, а нейното място постепенно се заема от нова, постиндустриална (информационна) икономика. Целта на настоящата студия е да се осветлят някои страни от природата на информационната икономика като необходимо присъща на информационното общество и да се посочат стратегическите и конкретните условия за инвестиране на бизнеса при тази нова обстановка. Задачите, които се решават, във връзка с така поставената цел са: да се направи характеристика на зараждащата се информационна икономика и нейните особености; да се очертае отрасловата насоченост на преките чуждестранни инвестиции в информационната икономика; да се разкрият мотивите, които оказват най-съществено влияние върху инвестиционните решения в постиндустриалната икономика; да се изведат насоки за приспособяване на икономическата политика към изискванията на информационната икономика. Изследователската теза е, че информационната икономика променя условията за водене на бизнес и поведението на предприятията и по-конкретно на транснационалните компании, което поставя необходимост от адаптиране на икономическата политика към новите реалности. Основните резултати от изследването могат да бъдат систематизирани, както следва: изяснени са теоретичните основи на информационното общество и икономика; анализирани са мотивите за пряко инвестиране зад граница и са изведени факторите, които имат водещо значение за ПЧИ в новите условия. На тази основа е оценена връзката между информационната икономика и възможностите за пряко инвестиране; направен е анализ на ПЧИ в сектора на услугите, като е обърнато специално внимание на инвестициите на зелено и сливанията и придобиванията; изведени са препоръки за адаптиране на икономическата политика, така че да съответства на променената стопанска среда.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;3
dc.subjectинформационно обществоbg_BG
dc.subjectинформационна икономикаbg_BG
dc.subjectикономическа политикаbg_BG
dc.subjectпреки чуждестранни инвестицииbg_BG
dc.titleВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПРЯКО ИНВЕСТИРАНЕ В ИНФОРМАЦИОННАТА ИКОНОМИКАbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record