Show simple item record

dc.contributor.authorВечев, Венцислав
dc.contributor.authorДимитров, Ради
dc.date.accessioned2018-12-13T10:54:57Z
dc.date.accessioned2018-12-13T10:54:57Z
dc.date.available2018-12-13T10:54:57Z
dc.date.available2018-12-13T10:54:57Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3994
dc.description.abstractРезюме В счетоводното законодателство в областта на публичния сектор у нас настъпиха редица концептуални изменения, които рефлектират върху цялостната организация на счетоводно-отчетния процес в бюджетните организации, които засягат и отделни аспекти от счетоводството на бюджетните организации. Липсата, към настоящия момент, на изцяло нова рамка, свързана с отчетността на предприятията от публичния сектор2 , е предпоставка за недостатъчна яснота, а в определени случаи и наличие на противоречие при счетоводното отразяване на конкретни стопански операции и процеси в бюджетните предприятия. Основната цел на разработката е изследване организацията на текущото и периодичното счетоводно отчитане в предприятията от публичния сектор. Основната научноизследователска теза, която се защитава, е, че усъвършенстванията в организацията на текущото и периодичното счетоводно отчитане на дейността на предприятията от публичния сектор е предпоставка за вярно и честно представяне на финансовото им състояние. Доказването на представената теза налага изпълнение на задачи като: изясняване значимостта на процеса по конвергиране на националните счетоводни норми в публичния сектор с международното счетоводно законодателство; очертаване на основните теоретико-методологични и практикоприложни проблеми; предлагане на аргументирани възможности за усъвършенстване на текущия и периодичния счетоводно-отчетен процес с цел по-рационално отчитане на стопанските операции в предприятията от публичния сектор. В резултат от изследването са очертани основни, според авторите проблеми при счетоводното отчитане в тези предприятия и са представени аргументирани възможности за усъвършенстване, свързани със Сметкоплана на бюджетните организации и представянето на информацията във финансовите отчети.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;5
dc.subjectорганизация на счетоводствотоbg_BG
dc.subjectамортизации на активиbg_BG
dc.subjectфинансови отчетиbg_BG
dc.subjectбюджетни организацииbg_BG
dc.subjectтекущо счетоводно отчитанеbg_BG
dc.titleАКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СЧЕТОВОДСТВОТО В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОРbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record