Show simple item record

dc.contributor.authorКръстев, Людмил
dc.contributor.authorКънев, Пламен
dc.date.accessioned2018-12-13T10:55:06Z
dc.date.accessioned2018-12-13T10:55:07Z
dc.date.available2018-12-13T10:55:06Z
dc.date.available2018-12-13T10:55:07Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/3997
dc.description.abstractВ студията се изследва развитието на клоновата мрежа на Търговските банки като съществена част от банковата система. Във фокуса на анализа е тезата за пряката връзка между експанзията в клоновата мрежа на търговските банки и влиянието на четири ключови фактора: динамиката в икономическия цикъл на развитие на глобално, национално и регионално ниво; процесите на консолидация и конкуренция в банковата система; развитието на информационните технологии и електронното банкиране; форсмажорни обстоятелства, породени от налагане на ограничителни мерки от страна на БНБ към поднадзорните й лица – търговските банки, вкл. процедури по банкова несъстоятелност. Целта на студията е да представи проблемно ориентирана гледна точка за оценка на факторите, влияещи върху решенията за динамиката в клоновата мрежа на търговските банки като цяло и по отделни търговски банки вчастност. Изследването е структурирано в следните основни части: първо, критичен преглед на нормативната уредба и съвременните научни изследвания в областта на банковата администрация и развитието на клоновата мрежа на търговските банки, включително систематизация на факторите за вземане на управленски решения, свързани в клоновата мрежа на търговските банки в посока – експанзия, запазване и/или редуциране; второ, исторически и емпирико-приложен анализ на динамиката в лицензираните банкови институции и тяхното позициониране на конкурентния банков пазар в България; трето, анализ на финансовите показатели за банковата система и свързаните с това тенденции в развитието на клоновата мрежа на търговските банки в България и тяхната кадрова осигуреност. В резултат на изследването се потвърждава с емпирични данни за българския банков пазар, че след 1989 г. динамиката в клоновата мрежа се дължи първоначално на динамиката в създаването, сливането и ликвидирането на банкови институции. В периода на членство в ЕС този процес е базиран основно на развитите в тезата ключови фактори с приоритет на регионалното търсене и предлагане на банкови услуги. В двете водещи банки, по отношение на показателите численост на банковия персонал, брой клонове и персонал за един клон за двете водещи български банки анализът извежда следните резултати: 3049 души, заети в 173 клона при среден числен състав от 17,6 души на банков клон за Уникредит Булбанк (при данни, отчитащи и централно управление) и респ. в системата на банка ДСК – 4115 души при средно 355 клона и 11,6 служители на банков клон.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;8
dc.subjectтърговски банкиbg_BG
dc.subjectклонова мрежаbg_BG
dc.titleРАЗВИТИЕ КЛОНОВАТА МРЕЖА НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ – КРИТИЧЕН АНАЛИЗ НА ТЕОРИЯТА И ПРАКТИКАТАbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record