Show simple item record

dc.contributor.authorСимеонова, Росица
dc.date.accessioned2018-12-13T10:55:21Z
dc.date.accessioned2018-12-13T10:55:21Z
dc.date.available2018-12-13T10:55:21Z
dc.date.available2018-12-13T10:55:21Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4002
dc.description.abstractОсновно изискване във финансовите отчети е да се представя достоверно информацията за техните елементи. Това съответно се отнася и до финансовата информация, касаеща лизинга. След приемането на МСФО 16 Лизинг и влизането му в сила от 1 януари 2019 г. е от особено значение познаването и прилагането на неговите изисквания. Промените, залегнали в този стандарт, засягат преди всичко отчитането на лизинговите договори и тяхното представяне във финансовите отчети на лизингополучателя. Изследователската цел се свежда до представянето на основните моменти при прилагането на МСФО 16 Лизинг в отчетите на лизингополучателите. За нейното постигане в студията се поставят следните задачи: изясняване необходимостта от нов счетоводен стандарт за лизинга; очертаване на целта и обхвата на стандарта; установяване правото на лизинг и неговото отграничаване от услугите; и счетоводното отчитане, представянето и оповестяването във финансовите отчети на лизингополучателя. Изследването и изясняването на основните моменти от МСФО 16 Лизинг е свързано с тезата, че доброто им е познаване е предпоставка за правилното им счетоводно отчитане и представяне във финансовите отчети, а оттам и повишаването на тяхната достоверност и прозрачност. Резултатите, постигнати в хода на изследователския процес, имат предимно практикоприложен характер и могат да се използват при прилагането на този нов за българската счетоводна практика счетоводен стандарт.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;13
dc.subjectфинансови отчетиbg_BG
dc.subjectлизингbg_BG
dc.subjectфинансов лизингbg_BG
dc.subjectлизингодателbg_BG
dc.subjectлизингополучателbg_BG
dc.titleЛИЗИНГОВИТЕ ДОГОВОРИ ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛИТЕ СЪГЛАСНО МСФО 16 ЛИЗИНГbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record