Show simple item record

dc.contributor.authorСимеонов, Стефан
dc.contributor.authorЗаркова, Силвия
dc.contributor.authorПенева, Силвия
dc.date.accessioned2018-12-13T10:55:23Z
dc.date.accessioned2018-12-13T10:55:24Z
dc.date.available2018-12-13T10:55:23Z
dc.date.available2018-12-13T10:55:24Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4003
dc.description.abstractНастоящото изследване има за цел паралелен анализ на инвестиционната и по-специално борсовата активност и държавния дълг, както и установяването на зависимост между динамиката на тези процеси и открояване на онези борсови индикатори, за които връзките с дълговата динамика имат по-голяма значимост. Основа на изследването е тезата за наличието на силно влияние с обратна зависимост на дълговата тежест върху инвестиционната активност. Поддържаме и хипотезата, че чувствителността на капиталовите пазари към динамиката на държавния дълг е по-силна от реакцията на инвестициите в реалния сектор, което е обусловено от същността на косвените инвестиции и бързия трансфер на капитали чрез ликвидните борсови пазари. Като теоретична основа на изследването поставяме систематика на методите за управление на държавния дълг и открояваме зависимостите с ключови макроикономически фактори. Методологията на изследването включва подбор от основните измерители за структурата и тежестта на държавния дълг и специфичните индикатори и показатели за анализ на инвестиционната активност. За изследване на зависимостите между двата процеса прилагаме специфични съпоставки между дълговите и инвестиционните индикатори, както и корелационен анализ. Анализираме паралелно дълговата динамика и инвестиционната активност в реалния сектор и на фондовите борси в България и Гърция за периода 2007–2017 г. Резултатите показват, че активността и на двете фондови борси има ясно изразена негативна тенденция от началото на световната рецесия, която продължава вече десета година. Установява се силна обратна зависимост между основните борсови индикатори на Атинска фондова борса и гръцкия дълг в неговите структурни компоненти. За българския капиталов пазар тези зависимости са по-слабо изразени. Извеждат се аргументи за критично негативно влияние на дълговата тежест върху инвестиционната активност в реалния сектор, изразена с корелацията между динамиката на дълга и преките инвестиции в националната икономика и преките чуждестранни инвестиции. Потвърждава се хипотезата ни за по-силно въздействие на дълговата тежест върху борсовите сделки спрямо инвестициите в реалния сектор.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;14
dc.subjectзависимости между инвестиционна активност и държавен дългbg_BG
dc.subjectметоди за управление на държавния дългbg_BG
dc.subjectсекюритизиран дългbg_BG
dc.subjectиндикатори на борсовата активностbg_BG
dc.subjectпазарна каптализацияbg_BG
dc.titleЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ДЪРЖАВНИЯ ДЪЛГ И ИНВЕСТИЦИОННАТА АКТИВНОСТ, ПАРАЛЕЛЕН АНАЛИЗ НА ПРОЦЕСИТЕ В БЪЛГАРИЯ И ГЪРЦИЯbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record