Show simple item record

dc.contributor.authorОхрименко, Сергей
dc.contributor.authorБорте, Григорий
dc.date.accessioned2019-05-03T07:49:17Z
dc.date.accessioned2019-05-03T07:49:18Z
dc.date.available2019-05-03T07:49:17Z
dc.date.available2019-05-03T07:49:18Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0861-8054
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4071
dc.description.abstractОбсъжда се едно ново направление в научните изследвания, свързани с обособяването на нов сегмент в сенчестата икономика, а именно сенчеста икономика в сферата на използване на информационните и комуникационните технологии или сенчеста цифрова икономика. Поставя се задачата да се формира научна представа за основните тенденции, направления и перспективи за развитие на световния пазар на продукти и услуги с криминална насоченост в условията на глобализация. В основата на направения обзор и сравнителен анализ лежат отчети и достъпни статистически материали на известни световни изследователски центрове, чиято дейност е свързана с изследване проблемите на информационната безопасност и противопоставяне на киберпрестъпността. Извършен е анализ на съвременните информационни заплахи за личността, обществото и държавата, които влизат в рейтинга на глобалните рискове. Анализиран е голям обем статистически данни, характеризиращи такива аспекти на сенчестата цифрова икономика, като активност на киберпрестъпниците, регионално разпределение на киберпрестъпността, вреди от известни компютърни инциденти. Показан е устойчивият ръст не само на количествените показатели, но и на качествените (стойностни) характеристики на киберпрестъпленията. Специално внимание се обръща на разработването и определянето на категорията “сенчеста цифрова икономика”, нейната структура и генезис, с обособяването на такива съставни части, като “сенчести информационни технологии”, “сенчести информационни системи” и “сенчеста цифрова икономика”. Извършен е всестранен анализ на еволюцията на термина “сенчеста цифрова икономика”, като са очертани пет основни подхода: юридически, математически, социално-психологически, организационно-управленчески и икономическо-финансов. Разгледана е пазарната сегментация с обособяването на продукти и услуги. Изтъква се криминалният фактор за производство на продукти и услуги. Предлага се нова класификация на програмните продукти и информационни услуги с криминална насоченост. Обособява се група “перспективни” услуги, които могат да нанесат непоправима и съществена вреда на държавните и търговските информационни системи. Извършен е анализ на методите за измерване и подходите за оценка на нивото на сенчестата цифрова икономика, определени са основните фактори, които им влияят. Установено е нивото на подкрепа на сенчестата цифрова икономика от организираните криминални групи и е направен извода, че от тяхна страна се стимулира разработването и многократно се увеличава търсенето на съответните продукти и услуги. Резултатите от настоящото изследване могат да послужат като основа за прогнози, ефективна борба и противопоставяне на проявите на сенчестата цифрова икономика.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;2
dc.subjectинформационна и цифрова икономикаbg_BG
dc.subjectинформационна безопасностbg_BG
dc.subjectкриминални продукти и услугиbg_BG
dc.subjectсенчеста цифрова икономикаbg_BG
dc.titleСЯНКАТА НА ЦИФРОВАТА ИКОНОМИКАbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record