Show simple item record

dc.contributor.authorСтефанов, Цанко
dc.date.accessioned2019-05-03T07:49:22Z
dc.date.accessioned2019-05-03T07:49:22Z
dc.date.available2019-05-03T07:49:22Z
dc.date.available2019-05-03T07:49:22Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn0861-8054
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4077
dc.description.abstractТеоретици и практици непрекъснато допълват най-правилната дефиниция, която да обясни и аргументира понятието „връзки с обществеността“. То несъмнено е свързано с управление на комуникацията, с цел да бъде изградена ползотворна взаимна връзка и разбирателство между организацията и публиките й. Изграждането на системата „PR“ е сложен процес, чрез който се постига оптимална публичност за дейността на организацията. Това подобрява нейния авторитет, което е гарант за поддържане на благоприятен имидж сред широката общественост. Тезата, която защитава авторът, е, че връзките с обществеността спомагат за хармонизирането на интересите между организацията и групите в обществото, за поддържането на непрекъсната двупосочна връзка с потребителите, за избора на адекватна реакция в кризисни ситуации, за прозрачността и публичността на действията им в бизнеса. Целта на изследването е да се анализира и интерпретира публичното мнение, отношението и всякакви други въпроси, които касаят изследваните структури, и да се представят маркетингови инструменти за подобряване на позиционирането им пред публиките. Основните задачи се свеждат до анализиране на връзките с обществеността; очертаване на практическите аспекти и главните дейности на специалистите по връзки с обществеността; представяне на задълженията на PR специалистите и PR дейностите, осъществявани в промишлено предприятие и публична институция; очертаване на основните инструменти на маркетинга на връзките с обществеността, които се използват и в двете изследвани структури.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;8
dc.subjectинформираностbg_BG
dc.subjectимиджbg_BG
dc.subjectсистемата „PR“bg_BG
dc.subjectмениджърска отговорностbg_BG
dc.subjectспециалисти по връзки с общественосттаbg_BG
dc.titleВРЪЗКИТЕ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ТЯХНОТО МЯСТО В КОМУНИКАЦИОННАТА ПОЛИТИКА НА ОРГАНИЗАЦИЯТАbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record