Show simple item record

dc.contributor.authorАнгелова, Поля
dc.contributor.authorШопова, Маргарита
dc.contributor.authorВърбанов, Тихомир
dc.contributor.authorМоллов, Йордан
dc.contributor.authorЦветанова, Иванка
dc.date.accessioned2019-05-03T07:49:34Z
dc.date.accessioned2019-05-03T07:49:34Z
dc.date.available2019-05-03T07:49:34Z
dc.date.available2019-05-03T07:49:34Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4083
dc.description.abstractБорбата с бедността и социалното изключване е сред най-актуалните проблеми на съвременното обществено развитие и приоритет на социалната политика в национален и европейски мащаб. Основната цел на настоящата студия е да се изследват статистическите аспекти на бедността в България, като теоретично се обосноват и емпирично се анализират равнището, динамиката и факторната обусловеност на бедността за периода 2008 ‒ 2017 г. Тезата, която защитава изследователският екип, е, че коефициентът на Джини и бинарните логистични регресионни модели са подходящ аналитичен инструмент за изследване на факторната обусловеност на бедността и идентифициране на населението в риск от бедност и социално изключване. В студията са представени концептуалните основи на бедността като обект на статистическо изследване и са изяснени организационните и методологическите аспекти на информационното осигуряване. Извършен е емпиричен анализ на динамиката на бедността въз основа на официална статистическа информация от НСИ и Евростат и са разработени многофакторни регресионни модели за оценка на социално-демографската й обусловеност. Основните резултати от изследването са в няколко направления. Приложението на съвкупностния статистически подход при изследването на бедността е надеждна основа за анализ на равнището и факторната й обусловеност. Количествената оценка на бедността се базира на многообхватна статистическа информация, набирана по единна методология на Евростат, адаптирана на национално равнище от НСИ. Динамиката на коефициента на Джини показва, че през изследвания период се задълбочава подоходното неравенство на населението. Разработеният многофакторен модел, основан на логистична бинарна регресия, показва, че влиянието на факторните променливи „пол“, „възраст“, „образование“ и „местоживеене“ е статистически значимо. Изведените вероятности и шансови пропорции за риск от бедност могат да са полезни при разработването на диференцирани мерки за ограничаването на бедността.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;6
dc.subjectбедностbg_BG
dc.subjectсоциално изключванеbg_BG
dc.subjectстатистическа информацияbg_BG
dc.subjectиндикаториbg_BG
dc.subjectстатистически методи за анализbg_BG
dc.subjectтенденцииbg_BG
dc.titleИЗМЕРЕНИЯ НА БЕДНОСТТА В БЪЛГАРИЯ – СТАТИСТИЧЕСКИ АСПЕКТИ1bg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record