Show simple item record

dc.contributor.authorИванова, Зоя
dc.date.accessioned2019-05-03T07:49:34Z
dc.date.accessioned2019-05-03T07:49:35Z
dc.date.available2019-05-03T07:49:34Z
dc.date.available2019-05-03T07:49:35Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4084
dc.description.abstractЦелта на настоящата студия е изследване проявлението на контрагентния риск в дейността на българските пивоварни предприятия и извеждане на конкретни бизнес решения и практики за неговото ефективно управление. В тази връзка са формулирани и изпълнени следните задачи: проучване и обобщаване на теоретичните постановки за контрагентния риск в индустриалните предприятия; анализиране и оценяване на текущото състояние и установяване на тенденциите в развитието на пивоварния бранш в Европейския съюз и, вчастност, в България; изследване на рисковите обстоятелства и ситуации от действията и реакциите на фирмените контрагенти; обобщаване и представяне на резултатите от проведеното емпирично проучване; извеждане на добрите практики и инициативи за управление на контрагентния риск в изследваните бизнес структури. Основната научноизследователска теза е, че установяването, поддържането и развитието на партньорски взаимоотношения и взаимодействия с определени контрагенти (доставчици, клиенти, дистрибутори и други физически и/или юридически лица) и последващата промяна в техните действия и реакции водят до непредвидени и неочаквани рискови ситуации в пивоварните предприятия. В резултат на проучването са установени текущото състояние, спецификата и динамиката в развитието на пивоварния бранш в рамките на Европейския съюз и България, идентифицирани са носителите на контрагентен риск в пивоварните предприятия в страната, изведени са най-честите проблемни ситуации и слабости при работата с тях и са очертани насоките и приоритетите относно намаляването, ограничаването, избягването и отстраняването (елиминирането) на контрагентния риск в изследваните респонденти.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;7
dc.subjectконтрагентиbg_BG
dc.subjectконтрагентен рискbg_BG
dc.subjectпивоварни предприятияbg_BG
dc.subjectконтрагентен рисков профилbg_BG
dc.subjectрискови обстоятелства и ситуацииbg_BG
dc.titleИЗСЛЕДВАНЕ НА КОНТРАГЕНТНИЯ РИСК В ИНДУСТРИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (ПО ПРИМЕРА НА ПИВОВАРНИЯ БРАНШ)bg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record