Show simple item record

dc.contributor.authorКолева, Росица
dc.contributor.authorАнгелова, Поля
dc.contributor.authorЗахариева, Галина
dc.contributor.authorКасабова, Стела
dc.contributor.authorКушева, Галя
dc.contributor.authorАлександрова, Александрина
dc.date.accessioned2019-05-03T07:49:39Z
dc.date.accessioned2019-05-03T07:49:40Z
dc.date.available2019-05-03T07:49:39Z
dc.date.available2019-05-03T07:49:40Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4088
dc.description.abstractПо проблемите на социално-икономическото развитие на българското Придунавие липсват изчерпателни теоретични и практически анализи. Научните публикации и емпиричните изследвания за демографското и социалното развитие, за пазара на труда и бедността в областите от Придунавието са твърде малко. Основната цел на настоящата студия е да се изследват и анализират тенденциите и перспективите за социално-икономическо развитие на българското Придунавие за периода 2010‒2017 г. Изследователската теза може да се дефинира по следния начин: под влияние на настъпилите промени в социално-икономическото развитие на българското Придунавие основните макроикономически показатели отчитат ясно изразени тенденции и потенциал за напредък. Поставената цел обуславя специфичните задачи на изследването на българското Придунавие: проучване на икономическото развитие на областите; очертаване на демографските проблеми; оценка на пазара на труда; анализ на състоянието на социалната сфера; изследване на бедността, нейното състояние и тенденции. Главният извод от проведеното практическо изследване е, че неблагоприятните тенденции в демографското развитие на областите от българското Придунавие, увеличаването на безработицата и намаляването на средната работна заплата, в секторите на социалната сфера, са резултат както на естественото движение на населението, така и на миграционните процеси и икономическата обстановка в страната. Като цяло равнището на бедност в региона се доближава до средното за страната, но се характеризира със своя специфика и динамика, което налага диференциран подход за целенасочено въздействие и преодоляване на бедността на регионално ниво.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;11
dc.subjectрегионално развитиеbg_BG
dc.subjectпазар на трудаbg_BG
dc.subjectобразованиеbg_BG
dc.subjectбедностbg_BG
dc.titleСОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ПРИДУНАВИЕ – ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record