Show simple item record

dc.contributor.authorЛюбенов, Здравко
dc.contributor.authorПетров, Ивайло
dc.contributor.authorЕфтимова, Диана
dc.contributor.authorВенелинова, Християна
dc.contributor.authorШуманова, Костадинка
dc.date.accessioned2019-05-03T07:49:41Z
dc.date.accessioned2019-05-03T07:49:41Z
dc.date.available2019-05-03T07:49:41Z
dc.date.available2019-05-03T07:49:41Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4090
dc.description.abstractТехнико-икономическата парадигма на информационната епоха от началото на ХХI век доведе до нови структури и процеси в международния бизнес, прилаган в Европейския съюз. В икономически смисъл това е предпоставка за задълбочаване разделението на труда, нарастване на неговата производителност и разширяване сферата на приложение на капитала. Последствията за Европейския съюз засягат всички предприятия, поели пътя на интернационализацията. Ние считаме, че предизвикателствата пред тях се базират на ускорената динамиката при информационните и комуникационните технологии и реалностите от новото хилядолетие. Целта на настоящата разработка е да се представят тенденциите и предизвикателствата във важни за международното развитие на фирмите от Европейския съюз области, които са засегнати от съвременните промени, а именно: енергетиката като основа за развитието на промишленостите, насочили усилията си зад граница; международните инвестиции като важен фактор за просперитета на страната и увеличаване на износа и пазара на труда, осигуряващ необходимия човешки ресурс за успеха на всяка една интернационализираща се бизнес организация. Реализирането на поставената цел е търсено чрез решение на изследователски задачи, свързани с разкриване на най-новите теоретични постановки по разглежданата проблематика и открояване на тенденциите в проучваните области. Основната изследователска теза е, че познанието, получено при изследването на важните за международното развитие на фирмите от Европейския съюз области: енергетика; преки чуждестранни инвестиции и пазар на труда, може да се разглежда като технически, икономически, мениджърски и преди всичко стратегически инструмент, който e насочен към поддържане и повишаване на националната и международната конкурентоспособност на интернационализиращите се бизнес организации и постигането на икономически растеж в отделната държава и обединението като цяло. В резултат от направеното изследване стигаме до извода, че промените изискват предприемането на действия за приспособяване към динамиката, породена от множество фактори: технологически, икономически, политически, социално-демографски и психологически. Използването на всички възможности, които то предоставя, спомага за просперитета на предприятията задграница, икономиките на отделните страни и промишлеността на Европейския съюз като цяло.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;13
dc.subjectмеждународен бизнесbg_BG
dc.subjectенергетикаbg_BG
dc.subjectмеждународни инвестицииbg_BG
dc.subjectпазар на трудаbg_BG
dc.titleПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД МЕЖДУНАРОДНИЯ БИЗНЕС В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record