Show simple item record

dc.contributor.authorМаринова, Кристи
dc.date.accessioned2019-06-05T18:43:18Z
dc.date.accessioned2019-06-05T18:43:19Z
dc.date.available2019-06-05T18:43:18Z
dc.date.available2019-06-05T18:43:19Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4116
dc.description.abstractОбект на изследването е банковата система. Предметът на разра-ботката фокусира върху теоретичните аспекти и емпиричните проблеми при структурирането на балансовите позиции и провеждането на кредитната политика на търговските банки с оглед превенция срещу банкова несъстоятелност. Изследователската теза, която се тества в настоящия изследователски труд, се формулира, както следва: балансовите позиции и кредитната политика за ключови фактори за превенция срещу банкова несъстоятелност. Целта на разработката е да се изследват в теоретико-приложен план балансовите позиции и регулаторните детерминанти като ключови фактори за защита срещу банкова несъстоятелност. Изследването доказва, че рисковете в банковото дело се отстраняват обичайно частично, но никога изцяло. Те могат да се редуцират, хеджират или трансферират. Класическо е правилото, че при по-голяма маса от клиенти в пасива и в актива е статистически много малко вероятно да се генерира ликвидна криза по-ради предсрочно падежиране на доставки на ресурси в пасива или мащабни просрочия на пласменти в актива. Всички тези действия водят до ефективна превенция срещу най-големия риск – банковата несъстоятелност и ефектната защита на акционерното богатство, измервано и групирано по елементи чрез балансовите позиции на банката.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries14;15
dc.subjectтърговска банкаbg_BG
dc.subjectбалансови позицииbg_BG
dc.subjectкредитна политикаbg_BG
dc.subjectбанкова несъстоятелностbg_BG
dc.titleБАЛАНСОВИТЕ ПОЗИЦИИ И КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА КАТО ФАКТОРИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ СРЕЩУ БАНКОВА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record