Show simple item record

dc.contributor.authorГанчева, Зорница
dc.date.accessioned2019-07-10T09:49:16Z
dc.date.accessioned2019-07-10T09:49:17Z
dc.date.available2019-07-10T09:49:16Z
dc.date.available2019-07-10T09:49:17Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4142
dc.description.abstractПрез последните няколко години компетентностният подход придоби особена популярност при управлението на човешките ресурси във всички сектори на обществения живот. Този подход стои и в основата на съвременното висше образование, гарантиращо високо качество на обучението. За да могат да работят в условия на динамично променяща се среда, завършващите висше образование млади хора трябва да притежават широк кръг от компетенции. В разработката се обосновава необходимостта от прилагане на компетентностния подход при обучение на студентите по митнически контрол, позволяващ формирането на общи и специфични компетенции, съобразени с реалните потребностите на митническата администрация. Целта на настоящата разработка е, на основата на изследване на теоретичните аспекти на компетентностния подход да се обоснове необходимостта от неговото прилагане в обучението на студентите по митнически контрол, което ще позволи в тях да се формират общи и специфични компетенции, съобразени с реалните потребностите на митническата администрация. Задачите, които са поставени за реализирането на целта са:  характеризиране на компетентностния подход, като се изследват понятията „компетенции“ и „компетентности“;  очертаване възможностите за прилагане на компетентностния подход в обучението по митнически контрол;  разработване и прилагане на компетентностен модел за обучение на студентите по митнически контрол;  анализиране на резултатите от обучението по митнически контрол, базиращо се на компетентностния подход. В разработката се защитава тезата, че прилагането на компетентностния подход в процеса на обучение по митнически контрол, създава възможности за формиране на конкурентоспособни специалисти, отговарящи на изискванията на практиката.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries2;2
dc.subjectкомпетенцииbg_BG
dc.subjectкомпетентностен подходbg_BG
dc.subjectкомпетентностен моделbg_BG
dc.subjectобучениеbg_BG
dc.titleПРИЛАГАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТНИЯ ПОДХОД В ОБУЧЕНИЕТО ПО МИТНИЧЕСКИ КОНТРОЛbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record