Show simple item record

dc.contributor.authorПенева, Анелия
dc.date.accessioned2020-06-12T09:20:49Z
dc.date.accessioned2020-06-12T09:20:50Z
dc.date.available2020-06-12T09:20:49Z
dc.date.available2020-06-12T09:20:50Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4262
dc.description.abstractКоректната и пълноценна оценка на връзките между отделните финансови пазари е необходима както за макропазарния анализ, така и за преци-зиране на персоналните инвестиционни решения и оптимизиране на инвестиционния избор. С настоящата студия изследваме връзките между валутния пазар и основните капиталови пазари в Европа, както и между самите капиталови пазари. В резултат на корелационен анализ установяваме силна права зависимост между индексите на осемте изследвани европейски фондови борси. Дванадесетте анализирани валутни двойки показват както прави, така и обратни зависимости, и като цяло с ниска статистическа значимост. С емпиричното изследване на разпределението на доходността от борсовите индекси и валутните курсове чрез модела Колмогоров-Смирнов установяваме, че и при двата пазара доходността се откло-нява от нормалното Гаусово разпределение, като при валутните двойки отклонението е значително. За най-съществената задача тук – въпросът за причинно-следствените зависимости между двата пазара, изследвана с модела на Грейнджър, констатираме ясно изразена зависимост на капиталовите пазари от промените във валутните курсове.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries15;2
dc.subjectкапиталови пазариbg_BG
dc.subjectборсови индексиbg_BG
dc.subjectмеждународен валутен пазар (FOREX)bg_BG
dc.subjectкорелационен анализbg_BG
dc.subjectстационарностbg_BG
dc.titleАНАЛИЗ НА ВЗАИМОВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ КАПИТАЛОВИТЕ И ВАЛУТНИТЕ ПАЗАРИbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record