Show simple item record

dc.contributor.authorКиров, Борислав
dc.date.accessioned2020-06-12T09:21:03Z
dc.date.accessioned2020-06-12T09:21:03Z
dc.date.available2020-06-12T09:21:03Z
dc.date.available2020-06-12T09:21:03Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn1313-6542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4264
dc.description.abstractИпотечното кредитиране запазва своята важна социална функция и след кризата, но продължава да представлява сериозен финансов риск както за потребителите, така и за кредитните институции, които отпускат ипотечни кредити. Еволюцията в кредитирането през последните десет години засилва конкуренцията на ипотечния пазар и е в тясна връзка с динамичните промени на цените на недвижимите имоти. Намаляването на лихвените равнища в Европа определя по-голямото търсене на ипотечни кредити и увеличава дела на закупените със заем имоти. Наблюдаваме нещо познато – агресивно кредитиране, натрупване на финансови рискове, породени от високите цени на жилищата, и реална възможност за „балонизиране на пазара” при нисък ръст на икономиката и отрицателни лихви по депозитите. Позитивните очаквания са свързани с усъвършенс-тването и унифицирането на кредитните регулации в нормативната уредба на Европейския съюз след кризата и тяхното спазване, което трябва да осигури необходимия баланс за развитието на пазара на недвижими имоти, отпуснатите от банките ипотечни кредити и инвестициите в емитираните от тях ипотечни облигации. В резултат на научното изследване авторът представя като основен извод, че: прилагането на приетите международни регулаторни механизми, които включват завишен външен и вътрешен одит в рамките на ЕС, трябва да постави като приоритет пред банковия и финансовия надзор в България провеждането на перманентен, ефективен мониторинг върху финансовия сектор, структурата на инвестициите и сферите на инвестиране на всички институционални инвеститори, които са под техен контрол. Това ще гарантира разумно кредитиране от банките и финансова устойчивост в сектора, по-добра защита на потребителите на ипотечни кредити и на инвестициите в ипотечни облигации.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries15;4
dc.subjectипотечно кредитиранеbg_BG
dc.subjectкредитни институцииbg_BG
dc.subjectевропейски кредитни регулацииbg_BG
dc.subjectинвестиции в ипотечни облигацииbg_BG
dc.subjectзастрахователни дружестваbg_BG
dc.titleЕФЕКТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ КРЕДИТНИ РЕГУЛАЦИИ ВЪРХУ ИПОТЕЧНОТО КРЕДИТИРАНЕ И ИНВЕСТИЦИИТЕ В ИПОТЕЧНИ ОБЛИГАЦИИbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record