Show simple item record

dc.contributor.authorМидова, Петранка
dc.contributor.authorПерков, Венцислав
dc.date.accessioned2021-04-21T09:02:47Z
dc.date.accessioned2021-04-21T09:02:48Z
dc.date.available2021-04-21T09:02:47Z
dc.date.available2021-04-21T09:02:48Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4432
dc.description.abstractНастоящата разработка е провокирана от идеята за разкриване влиянието на факторите както на вътрешната среда на винопроизводственото предприятие, така и на факторите на външната макросреда. Предмет на изследване са факто-рите, влияещи върху дейността на винопроизводителите, локализирани в Северен централен, Южен централен и Югоизточен район за планиране. Обект на проучване са икономическите субекти на пазара, които произвеждат и предлагат вино от подсектор „Винопроизводство“ в три географски района на България ‒ Северен централен, Южен централен и Югоизточен. Целта на научното изследване е, вследствие на теоретично и практическо проучване, да се установи влиянието на различни фактори, групирани по определен начин, върху развитието на винопроизводството в Северен централен, Южен централен и Югоизточен райони. В изследването е направен опит за комбинация на двата подхода, като вследствие на събраната информация е проведен клъстерен анализ за класифициране на предприятията на база пет избрани обективни показателя – чисти оборотни капитали, коефициент приходи/разходи, коефициент на обращаемост на нетекущите активи, коефициент на обращаемост на текущите активи и коефициент на рентабилност на приходите от продажби. Вследствие на това е отчетено различие по отношение на географската локализация единствено за предприятията в Югоизточен район. Факторният анализ е проведен на база субективните представи на респондентите за икономическото състояние на тяхното предприятие и факторите, принадлежащи към макросредата. В заключение са изведени препоръки за подобряване на бизнес средата и взаимоотношенията между отделните контрагенти от съответното равнище – предприятие, район, държава.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;11
dc.subjectвинопроизводствоbg_BG
dc.subjectвинопроизводствени предприятияbg_BG
dc.subjectрайони за планиранеbg_BG
dc.subjectфактори на външната и вътрешната средаbg_BG
dc.titleИзследване на факторите, влияещи върху винопроизводството в Северен централен, Южен централен и Югоизточен районbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record