Show simple item record

dc.contributor.authorЙорданов, Йордан
dc.date.accessioned2021-04-21T09:19:51Z
dc.date.accessioned2021-04-21T09:19:52Z
dc.date.available2021-04-21T09:19:51Z
dc.date.available2021-04-21T09:19:52Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn0861-8054
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4448
dc.description.abstractНастоящото изследване има за цел да проследи развитието на капиталовите пазари в България от началото на новото хилядолетие до наши дни с фокус – пазарът на акции. Задачите във връзка с поставената цел са: проследяване активността на фондовата борса – пазарна капи-тализация, оборот и IPOs; съпоставяне спрямо аналогичните показатели на други държави от Европейския съюз (ЕС) и света; литературен обзор на факторите, детерминиращи развитието на капиталовите пазари и анализиране на пречките за развитието на Българската фондова борса (БФБ); анализиране на паричните баланси (потоци) на финансовите активи в страната по стопански субекти, обзор на структурните промени в паричните баланси на база на сравнения със страните от ЕС; очер-таване на потенциалните източници за растеж на капиталовия пазар. Изследователската теза постулира, че за развитието на директно-то посредничество (пазарът на акции) в България е налице значителен потенциал, но развитието му е възпрепятствано от редица фактори, отнасящи се до институционалната рамка на правата на собственост, корпоративното управление и високата концентрация на собственост на листваните компании. Основните изводи са, че българският капиталов пазар е с ниска активност на първичния пазар, с нисък оборот на вторичния пазар и с ниска капитализация спрямо БВП. Основният дял от собствения капи-тал е съсредоточен в некотирани акции и друг вид капитал. Голям е делът на заемите от финансовите активи. Пречките пред развитието на капиталовия пазар са защитата на правата на собственост, корпора-тивното управление, контролът на търговията с вътрешна информация, липсата на жизнени капиталови проекти и защитата на миноритарните акционери при високата концентрация на акционерната собственост.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;1
dc.subjectфондов пазарbg_BG
dc.subjectпазарна капитализацияbg_BG
dc.subjectоборотbg_BG
dc.subjectIPOsbg_BG
dc.subjectанализ на паричните потоциbg_BG
dc.titleРазвитие и състояние на българския капиталов пазарbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record