Show simple item record

dc.contributor.authorБонева, Мирослава
dc.date.accessioned2021-04-21T09:20:02Z
dc.date.accessioned2021-04-21T09:20:03Z
dc.date.available2021-04-21T09:20:02Z
dc.date.available2021-04-21T09:20:03Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn0861-8054
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4450
dc.description.abstractНастоящата разработка има за цел да дискутира тенденциите за развитие на електронните услуги, които в качеството си на технологично базирани услуги имат потенциал да окажат влияние върху краткосрочното и дългосрочното развитие на бизнеса, обществото и вероятно в измерения, каквито трудно могат да се дефинират. Изпълнени са поставените изследо-вателски задачи: (1) проучване на краткосрочните тенденции за развитие на електронни услуги в публичния сектор и бизнеса; (2) систематизиране на песимистични и оптимистични визии за развитието на електронните услуги в по-голям времеви хоризонт и (3) анализ на резултатите от емпирично проучване с обект на изследване потреблението на електронни услуги. Основната теза на настоящото изследване се отнася до широко-спектърното влияние на електронните услуги върху дигиталната трансфор-мация в различни бизнес сектори и дейността на публични организации. Постигнати са следните резултати: (1) Аргументирано е, че бъдещото развитие на е-услугите и тяхното въздействие върху органи-зациите е важно да се разглежда в следните направления: технологични, образователни, социално-икономически и управленски промени. (2) Обос-новани са фактори, определящи краткосрочните тенденции за развитието на електронните административни услуги в България. (3) Тенденциите за краткосрочно развитие на е-услугите в бизнеса са маркирани от вижда-нията на бизнес лидери и развитието на хетерогенни технологии, комбини-ращи цифрови, физически и биологични технологии. (4) Систематизирани са визии за дългосрочното развитие и влияние на електронните услуги, обхващащи тревожни очаквания и оптимистични сценарии. (5) Установено е от анализа на резултатите от емпирично изследване, че: няма промяна преди и по време на извънредното положение в потреблението на елек-тронно банкиране, е-пазаруване, електронни административни услуги на общински организации и други е-услуги; променило се е потреблението на електронно обучение, електронни административни услуги на държавни институции и е-комуникация; липсват статистически значими различия между усещането на анкетираните лица за промяна при използващите е-услуги за лични и служебни цели, както и за съдействащите на по-въз-растни хора, също и по признак местоживеене.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;3
dc.subjectелектронни услугиbg_BG
dc.subjectдигитализацияbg_BG
dc.subjectдигитална трансформацияbg_BG
dc.titleИзследване на тенденциите за развитие на електронните услугиbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record