Show simple item record

dc.contributor.authorБорисов, Борислав
dc.contributor.authorПарашкевова, Евелина
dc.contributor.authorЧиприянов, Михаил
dc.contributor.authorСирашки, Христо
dc.contributor.authorЛазарова, Елица
dc.contributor.authorВеселинова, Надежда
dc.contributor.authorГосподинов, Юлиян
dc.contributor.authorСтоянова, Мариела
dc.contributor.authorКолев, Йордан
dc.date.accessioned2022-04-29T13:52:44Z
dc.date.accessioned2022-04-29T13:52:40Z
dc.date.available2022-04-29T13:52:44Z
dc.date.available2022-04-29T13:52:40Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4622
dc.description.abstractПрез последните години регионалната политика на ниво Европейски съюз използва подхода на интегрирани териториални инвестиции като инструмент за интервенция върху устойчивото развитие на териториите. В тази връзка изследването на административния капацитет на регионалното планиране е изключително актуално и полезно. Целта на настоящата студия е да очертае нужните компетенции на специалистите по планиране при прилагане на интегрираните териториални инвестиции като инструмент за провеждане на политика за регионално развитие. За постигането й са изпълнени редица изследователски задачи. Разгледани са съвременните подходи за регионално развитие, политиката за устойчиво развитие на регионално ниво и специфичните особености на интегрираните териториални инвестиции. Поставени са изследователски акценти по отношение на организационно-административните аспекти за прилагане на интегрираните териториални инвестиции както в ЕС, така и в България. На база емпирично проучване е дадена експертна оценка на капацитета за планиране на публични политики чрез прилагане на новия инструмент за въздействие. Разгледано е планирането на регионалното развитие, базирано на компетенции, като е предложен концепцептуален компетентностен профил на специалиста по планиране. Посредством методи като индукция, дедукция, синтез, сравнителен анализ и контент анализ са изведени основни моменти на планирането на регионалното развитие, основано на компетенции в т.ч. и информационно-комуникационните такива. В резултат са маркирани установени слабости и предизвикателства и са очертани перспективите пред плановата наука и практика като цяло.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;1
dc.subjectрегионално планиранеbg_BG
dc.subjectинтегрирани териториални инвестицииbg_BG
dc.subjectадминистративен капацитетbg_BG
dc.titleАдминистративен капацитет за регионално планиране в контекста на интегрираните териториални инвестицииbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record