Show simple item record

dc.contributor.authorМарчевски, Иван
dc.contributor.authorГригорова, Ваня
dc.contributor.authorЙорданов, Радослав
dc.contributor.authorНейкова, Криста
dc.date.accessioned2022-04-29T13:52:52Z
dc.date.accessioned2022-04-29T13:52:49Z
dc.date.available2022-04-29T13:52:52Z
dc.date.available2022-04-29T13:52:49Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4623
dc.description.abstractВъзможността за сегментиране на пазара е от ключово значение за успешно прилагане на клиентоцентричния подход при туристическия маркетинг. Въпреки че подобни опити съществуват, преобладаващата част от тях групират потребителите на база националност на туриста или практикуван вид туризъм. Недостатъчно проучени остават нагласите, очакванията и движещите мотиви в поведението. Настоящото изследване има за цел да се изучат особеностите в нагласите и предпочитанията на българските потребители на туристически услуги. Основната му задача е, на базата на данни от полево проучване, реализирано чрез онлайн анкета, да се извърши маркетингово сегментиране и профилиране на българския пазар на туристически услуги. Основен класификационен критерий е „търсени ползи“, за чието описание са използвани 16 дихотомни променливи. Изборът на този класификационен критерий е в съответствие с основната теза на авторите, че сегментирането на туристическия пазар чрез критерия „търсени ползи“, в комбинация с профилиране на сегментите на база на комплекс от социодемографски и поведенчески характеристики, дава надеждни резултати и може да се използва като ориентир при прилагане на стратегията на диференциран маркетинг. Сегментирането е направено чрез клъстерен анализ, като са използвани процедури за йерархична и нейерархична клъстеризация. Резултатите от анализа показват наличието на 5 клъстера/сегмента, които са профилирани на база социодемографски и поведенчески характеристики. Формулирани са препоръки за използване на резултатите от проучването.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;2
dc.subjectтуристически пазарbg_BG
dc.subjectпазарно сегментиранеbg_BG
dc.subjectкритерии за сегментиранеbg_BG
dc.subjectклъстерен анализbg_BG
dc.subjectпрофил на българските туристиbg_BG
dc.titleПрофилиране на българските потребители на туристически продуктиbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record