Show simple item record

dc.contributor.authorКолева, Бранимира
dc.date.accessioned2022-09-29T08:03:15Z
dc.date.accessioned2022-09-29T08:03:16Z
dc.date.available2022-09-29T08:03:15Z
dc.date.available2022-09-29T08:03:16Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4663
dc.description.abstractВ литературата, посветена на одита се срещат много определения за неговата същност. Като цяло всички се свеждат до акцентиране на резултата на одита, а именно установяване на съответствие на финансовите отчети със счетоводните стандарти. Одитът е независима проверка и одиторът поема отговорност да изрази вярно и честно мнение по отношение на финансовите отчети в полза на обществото. За да се получи качествен одит е необходимо обективно събиране и оценяване на получените доказателства за икономическите действия и събития. Но одиторът работи с ограничено време за обработване на огромен обем информация, затова работата му по отношение на качество и време може да се оптимизира чрез аналитичните процедури. Съгласно Международните одиторски стандарти аналитичните процедури се използват по време на целия одит. Чрез тях се оценява финансовата информация въз основа на съществуващи взаимоотношения между финансови и нефинансови данни. Целта е да се получат качествени одиторски доказателства по по-бърз и разходо-ефективен начин. Прилагането на аналитични процедури намалява одиторската работа и подобрява ефикасността й. Те са от съществено значение за оценка на риска както при планирането, така и за разкриването на измами и грешки. Правилното прилагане на аналитичните процедури е предпоставка за извършването на качествен одит и вземането на адекватно одиторско решение по отношение на твърденията на ръководството във финансовия отчет. Ето защо е необходимо професионалната квалификация на независимите одитори да се поддържа, но не само като часове и видове семинарни занятия по избор на самия одитор, а да има и задължителен характер по отношение на нормативната уредба, която трябва да се надгражда и съответно опреснява. Считам, че посещаването на семинарни занятия не е достатъчно за поддържане на одиторските професионални знания. Би било добре всяка година да има завършващ тест или друга форма за проверка, чрез които да се потвърждават притежаваните знания.bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries2;4
dc.subjectнезависим финансов одитbg_BG
dc.subjectаналитични процедуриbg_BG
dc.subjectодиторски доказателстваbg_BG
dc.subjectкачество на одитbg_BG
dc.subjectодиторска ефективностbg_BG
dc.subjectефективностbg_BG
dc.subjectгрешкиbg_BG
dc.subjectизмамаbg_BG
dc.titleАналитичните процедури като средство за оптимизиране на одиторската работаbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record