Show simple item record

dc.contributor.authorНайденов, Людмил
dc.date.accessioned2023-07-04T10:38:56Z
dc.date.accessioned2023-07-04T10:38:57Z
dc.date.available2023-07-04T10:38:56Z
dc.date.available2023-07-04T10:38:57Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.issn0861-8054
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/4789
dc.description.abstractВ разработката се изследват въпросите, свързани с теоретичните основи на понятията собствени местни приходи, местен данък и регионална данъчна свобода и се очертават вариантите за разпределение на данъчните правомощия – между вертикалните нива на публичния сектор. Извеждат се критерии, на базата на които общинските данъци се класифицират в дефинирани от автора три групи (изключително местни, типично местни и квази (паралелни) местни данъци) и се очертават специфичните характеристики на всяка от групите. Анализират се силните и слабите страни на крайно децентрализирания вариант, крайно централизираният вариант и смесеният модел за разпределение на данъчни правомощия между централната и местните власти. Уточнява се, че децентрализираното разделение на приходните правомощия в най-висока степен удовлетворява изискванията за регионална финансова свобода, като се посочват и ограниченията на подобен модел. Изследва се българската практика в областта на местната данъчна автономност и се прави качествена оценка на общинската приходна свобода. Обобщава се, че всяка данъчната система, която съответства на нормативно заложени изисквания за налагане принципите на местното самоуправление и гарантира правомощия на местните власти при определяне размера на общинските данъци, следва да се разглежда като удачен вариант за уреждане на вертикалните фискални взаимоотношения. Фактът, че местната данъчна свобода (автономност) е основен компонент на политиката към фискална децентрализация, определя актуалността на изследването и неговото значение в теоретико-приложен аспект. На тази основа като обект на настоящата разработка се определя данъчната самостоятелност на регионите. Предмет на разработката са качествените параметри на регионалната приходна свобода и ефектите от различните модели за разпределение на данъчните правомощия върху обекта на изследване. Аргументира се тезата, че местните налози и децентрализираното разпределение на данъчните приходи, като важни компоненти на регионалната приходна автономност, са в основата на политиката към реална финансова независимост на местните юрисдикции (в т.ч. в България).bg_BG
dc.publisherTsenov Publishing HouseEN_en
dc.relation.ispartofseries1;2
dc.subjectданъчна свободаbg_BG
dc.subjectрегионална данъчна автономностbg_BG
dc.subjectсобствени местни приходиbg_BG
dc.subjectместен данъкbg_BG
dc.subjectмодели за разпределение на данъчните правомощияbg_BG
dc.titleКачествени характеристики на регионалната данъчна свободаbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record