СЕЛЕКТИВЕН ПРОФИЛ НА КАНДИДАТ- СТУДЕНТА – ОСНОВОПОЛАГАЩА ДЕТЕРМИНАНТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОДУКТ

DLib Repository

СЕЛЕКТИВЕН ПРОФИЛ НА КАНДИДАТ- СТУДЕНТА – ОСНОВОПОЛАГАЩА ДЕТЕРМИНАНТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОДУКТ

Show full item record

Title: СЕЛЕКТИВЕН ПРОФИЛ НА КАНДИДАТ- СТУДЕНТА – ОСНОВОПОЛАГАЩА ДЕТЕРМИНАНТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОДУКТ
Author: Стефанов, Стефан; Иванов, Любомир; Петков, Пламен; Ангелова, Поля; Славева, Красимира; Чиприянова, Катя; Stefanov, Stefan; Ivanov, Lyubomir; Petkov, Plamen; Angelova, Polja; Slaveva, Krasimira; Chiprianova, Katja
Abstract: Настоящото изследване е с теоретико-приложен характер. Теоре- тичните проблеми се разглеждат в пряка връзка с функционирането на образователната система, информационното осигуряване на образователните изследвания и избора на подходящи индикатори за ефективно измерване на образователните постижения. Извършва се сравнителен анализ на обхвата, учебното съдържание и оценяваните компетентности на учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити и програми за кандидатстване във ВУЗ. Приложният аспект включва съставяне на социално- демографски профил на кандидат-студента в СА „Д. А. Ценов”, сегментиране на кандидат-студентите според техните предпочитания и извършване на серия от хипотези, с които се тестват различия от полов, териториален и друг характер. Приложена е методологията за измерване на образователните постижения на базовото образование с оглед ресурсното оси- гуряване на качествено висше образование и апробиране на различни модели за оценка на зависимостта между степента на подготвеност в базовото образование и резултатите от положения кандидат-студентски изпит.This study has a theoretical and practical character. Theoretical problems are considered in direct connection with the operation of the educational system, informational provision of educational research and selection of appropriate indicators to effectively measurement of educational achievement. It is performed a comparative analysis of the scope, curriculum content and evaluated competence of the educational and examination programs for the state matriculation exams and application programs in higher education. Applied aspects include constructing the socio-demographic profile of the candidate student in the D. Tsenov Academy of Economics, segmentation of candidate students according to their preferences and performing series of hypotheses which test differences in sexual, territorial and other nature. It is applied a methodology of measurement the educational attainment of basic education to ensure quality higher education. It is also approbated various models to estimate relationship between the degree of preparation in the basic education and results of candidate student exam.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1700
Date: 2010


Files in this item

Files Size Format View
280_split_almanah_12_2010.swf 601.1Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов