ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИТЕ ПАРТНЬОРСТВА ВЪРХУ ИКОНОМИКАТА

DSpace/Manakin хранилище

ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИТЕ ПАРТНЬОРСТВА ВЪРХУ ИКОНОМИКАТА

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИТЕ ПАРТНЬОРСТВА ВЪРХУ ИКОНОМИКАТА
Автор: Илийчовски, Светослав; Мидова, Петранка; Филипова, Теодора; Iliychovski, Svetoslav; Midova, Petranka; Filipova, Teodora
Резюме: Наличието на модерна и качествена инфраструктура е основен стимул за икономически растеж и оттам за повишаване на жизнения стандарт на населението. В процеса на своето икономическо развитие нашата страна се нуждае от модерни и алтернативни решения в областта на публичните услуги и от модернизиране на инфраструктурата и комуналните дейности. Международната практика показва, че публично-частното партньорство (ПЧП) е един от успешните финансови инструменти за осигуряване на инвестиции в публичната инфраструктура, когато държавният и общинските бюджети не разполагат с необходимия финансов ресурс и искат да осигурят по-добра стойност на вложените публични средства. Настоящият проект се базира на теоретично осмисляне на същността и възможностите на публично-частните партньорства, както и емпирично изследване на функциониращи публично-частни партньорства в общините на област Велико Търново. The presence of an up-to-date and sophisticated infrastructure signifies a fundamental stimulus for economic growth and hence raising people’s standard of living. Throughout its economic development our country needs fresh and unconventional decision-making in public servicing as well as modernization of infrastructure and public utilities. International experience reveals that public-private partnership (PPP) has turned out to be the most successful financial tool to provide funding for public infrastructure in times when central government and municipalities lack the necessary financial resources on the one hand and maximum effectiveness of invested capital is imperative on the other. This project relies on the theoretical consideration of the essence of public-private partnerships as well as empirical research of some operating public-private partnerships in Veliko Tarnovo region.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2290
Дата: 2011


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
10-2010-statia-2011.pdf 305.8Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов