УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАЕТИЯ КАПИТАЛ В СИСТЕМАТА НА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИ ОСНОВИ

DLib Repository

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАЕТИЯ КАПИТАЛ В СИСТЕМАТА НА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИ ОСНОВИ

Show full item record

Title: УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАЕТИЯ КАПИТАЛ В СИСТЕМАТА НА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИ ОСНОВИ
Author: Булавинец, А. В.; Bulavynets, A. V.
Abstract: В статията се обосновава същността на понятията «заемен» и «зает» капитал. Смятаме, че заемният капитал на предприятието характеризира тази част от финансовите ресурси на предприятието, която временно не е задействана в стопанската дейност и може да бъде насочена от него към капиталовия пазар за получаване на допълнителни доходи от инвестиране. Под зает капитал е целесъобразно да разбираме финансовите ресурси на предприятието, които не са негова собственост, но са привлечени от него в стопанската дейност от различни източници и под различни форми за определен срок, на възвръщаема основа и срещу заплащане с цел изпълнение на задачите, предвидени в програмата за дейността му. Изследвани са теоретичните и методични основи на управление на заетия капитал, по- конкретно: определени са направленията в управлението (планиране и формиране на заетия капитал; оценка на ефективността от използването на заетия капитал; контрол върху своевременното обслужване и погасяване на задълженията); охарактеризирани са принципите, върху които се базира управлението на капитала (принципът на отчитане на перспективите за развитие на стопанската дейност на предприятието, принципът за осигуряване на съответствие между обемите на заетия капитал, който се привлича, и формирането на активите на предприятието, принципът за осигуряване на оптимална структура на капитала от позициите на ефективното му функциониране, принципът за осигуряване на ефективното използване на заетия капитал в процеса на стопанската дейност). Посочват се възприетите критерии за оптимизиране структурата на заетия капитал на предприятието – това са неговата средно претеглена стойност и срокът за привличане на заемни средства. Разработен е начин за определяне на средно претеглената стойност на заетия капитал с помощта на формули, в основата на който лежи методът на поточната апроксимация (method stream approximation). In the article are explained the essence of the concepts of "loan" and "borrowed" capital. We considered that the loan capital of company characterizes part of the financial resources of the enterprise what is temporarily involved in economic activities and they can be sent to the capital market for additional income from the investment. It is advisable to understand that the borrowed capital is the financial resources of the enterprise, not belonging to him by right of ownership, but raised them in economic activities from different sources and in different forms on terms of maturity, repayment and interest payment in order to fulfill the objectives of the program of its activities. The theoretical and methodical principles of borrowed capital management have been investigated, in particular: the directions of management (planning and capital employed, assessing the efficiency of capital employed, monitoring the timely servicing and repayment of debt); characterized by the principles on which is based capital management (accounting principle prospects of development of business, the principle of matching amounts of borrowed capital and the formation of the assets of the enterprise, the principle of optimality of capital structure from the standpoint of its effective function, the principle of ensuring the efficient use of capital employed in the course of economic activity). Criteria of optimization of the borrowed capital to calculate its weighted average cost and term borrowings have been proposed. A formula procedure for determining the weighted average cost of borrowed capital employed, which is based on the approximation of streaming method has been developed.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2392
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook2bul2015_69_82.pdf 626.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов