ОБУЧЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА В БЪЛГАРСКИТЕ БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ

DSpace/Manakin хранилище

ОБУЧЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА В БЪЛГАРСКИТЕ БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ОБУЧЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА В БЪЛГАРСКИТЕ БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ
Автор: Николов, Емил Б.; NIKOLOV, EM.
Резюме: Настоящата статия изследва една ключова за успеха на всяка бизнес организация дейност, а именно обучението на персонала. В теоретико-методичен план се разглеждат основни аспекти на процеса на обучение, като в съответствие с ISO 10015:1999 (Управление на качеството – ръководни принципи за обучение) то се представя като единство от четири основни етапа – определяне на потребностите от обучение, планиране на обучението, провеждане на обучението и оценка на резултатите от обучението. Практическата част на изследването се базира на данни от анкетно проучване на 108 български бизнес организации, проведено през периода юни – октомври 2011 година. Целта на статията е чрез анализ на емпирична информация да се представят и критично анализират състоянието и основните проблеми пред обучението на персонала в българските бизнес организации. Тезата, която се защитава, е, че обучението на персонала в преобладаващата част от българските предприятия не съответства на добрите практики и утвърдените стандарти в тази област на знанието. The current article explores a key activity for the success of any business organization – i.e. training personnel. The main aspects of the training process are discussed in a theoretical and methodological plan in accordance with the ISO 10015:1999 standard ( Quality management – guidance principles of training) and is viewed as a union of four main stages – determining training needs, planning the training, implementing the training and assessing the outputs from the training. The practical part of this research is based on data obtained via a questionnaire sent to 108 Bulgarian business organizations and which was carried out during the period of time between June- October 2011. The aim of the paper is, via an analysis of the empirical information regarding the status quo and the main problems before personnel training inside Bulgarian business organizations, for this to be presented and critically analyzed. The thesis we defend is that personnel training in the predominant part of Bulgarian enterprises does not correspond with good practice and the ratified standards in this knowledge area.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2863
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
83_split_NSA4_2012.swf 677.3Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов