ОБУЧЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА В БЪЛГАРСКИТЕ БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ

DLib Repository

ОБУЧЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА В БЪЛГАРСКИТЕ БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ

Show full item record

Title: ОБУЧЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА В БЪЛГАРСКИТЕ БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ
Author: Николов, Емил Б.; NIKOLOV, EM.
Abstract: Настоящата статия изследва една ключова за успеха на всяка бизнес организация дейност, а именно обучението на персонала. В теоретико-методичен план се разглеждат основни аспекти на процеса на обучение, като в съответствие с ISO 10015:1999 (Управление на качеството – ръководни принципи за обучение) то се представя като единство от четири основни етапа – определяне на потребностите от обучение, планиране на обучението, провеждане на обучението и оценка на резултатите от обучението. Практическата част на изследването се базира на данни от анкетно проучване на 108 български бизнес организации, проведено през периода юни – октомври 2011 година. Целта на статията е чрез анализ на емпирична информация да се представят и критично анализират състоянието и основните проблеми пред обучението на персонала в българските бизнес организации. Тезата, която се защитава, е, че обучението на персонала в преобладаващата част от българските предприятия не съответства на добрите практики и утвърдените стандарти в тази област на знанието. The current article explores a key activity for the success of any business organization – i.e. training personnel. The main aspects of the training process are discussed in a theoretical and methodological plan in accordance with the ISO 10015:1999 standard ( Quality management – guidance principles of training) and is viewed as a union of four main stages – determining training needs, planning the training, implementing the training and assessing the outputs from the training. The practical part of this research is based on data obtained via a questionnaire sent to 108 Bulgarian business organizations and which was carried out during the period of time between June- October 2011. The aim of the paper is, via an analysis of the empirical information regarding the status quo and the main problems before personnel training inside Bulgarian business organizations, for this to be presented and critically analyzed. The thesis we defend is that personnel training in the predominant part of Bulgarian enterprises does not correspond with good practice and the ratified standards in this knowledge area.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2863
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
83_split_NSA4_2012.swf 677.3Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов