Виртуалната библиотека представлява онлайн хранилище за публикувани и непубликувани научни трудове, включително статии и студии от периодичните издания на Стопанска академия, доклади от научни конференции, защитени докторски дисертации, учебници, хабилитационни трудове и монографии.

 • БИЗНЕС МОДЕЛ НА ПЛАТФОРМИТЕ ЗА ДИРЕКТНО КРЕДИТИРАНЕ 

  Ралинска, Елена (Tsenov Publishing House, 2019)
  В настоящото проучване разглеждаме пазарните платформи за директно кредитиране между участниците (peer-to-peer) като алтернатива на традиционния банков заем и в този контекст се стремим да идентифицираме основните им ...
 • КЛЪСТЕРИ И КОМУНИКАЦИЯ: МАРКЕТИНГОВИ АСПЕКТИ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ПРАКТИКА В БЪЛГАРИЯ 

  Трендафилов, Димитър (Tsenov Publishing House, 2019)
  Този материал обръща внимание на състоянието на земеделското стопанство в България и перспективите за неговото успешно управление и промотиране в контекста на глобалната конкуренция и позитивите от клъстерните икономически ...
 • ЕТИЧНОСТТА В СФЕРАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ 

  Николова, Бистра (Tsenov Publishing House, 2019)
  Възприемането на съвременните концепции и схващания, свързани с доброто управление и корпоративната социална отговорност, водят до нормативно уреждане на етичността в институциите от публичния сектор, в т.ч. и в сферата ...
 • ОДИТОРСКИ ПРОЦЕДУРИ И ТЕХНИКИ ЗА ПРОВЕРКА НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ 

  Колева, Бранимира (Tsenov Publishing House, 2019)
  Настоящата разработка е насочена към подпомагане работата на независимите одитори, като предоставя теоретични знания и илюстративни примери относно проверката на материалните запаси. Определянето на действителния размер ...
 • ПРИЛАГАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТНИЯ ПОДХОД В ОБУЧЕНИЕТО ПО МИТНИЧЕСКИ КОНТРОЛ 

  Ганчева, Зорница (Tsenov Publishing House, 2019)
  През последните няколко години компетентностният подход придоби особена популярност при управлението на човешките ресурси във всички сектори на обществения живот. Този подход стои и в основата на съвременното висше ...

View more