Now showing items 1-1 of 1

    • СТРУКТУРИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОРГАНИЗИРАН ПАЗАР 

      Хаджиева, Ваня; Hadjieva, Vanya (АИ "Ценов", 2010)
      Пазарът е „сърцето” на всяка икономика, там е мястото където се срещат търсене и предлагане и се осъществява размяната на блага. Дефинирането на понятието "пазар" изисква то да бъде разгледано от много и различни гледни ...