Now showing items 1-9 of 9

  • KNOWLEDGE AND ECONOMIC DEVELOPMENT 

   CHOBANOVA, Rositsa (АИ "Ценов", 2011)
   The article interprets the theoretical bases concerning the understanding of the role which knowledge has for the economic development from Schumpeter to the contemporary foreign and Bulgarian authors. It also outlines the ...
  • KNOWLEDGE AS AN ECONOMIC RESOURCE AND A SOURCE OF WEALTH 

   Kirev, Lyuben (АИ "Ценов", 2014)
   The realisation of knowledge as a major factor in production on the one hand, and also its main product on the other, has provoked the necessity to clarify its nature as an economic category in a knowledge-based economy. ...
  • THE POWER BETWEEN KNOWLEDGE AND CONFORMITY 

   Bakardzieva, Milka (АИ "Ценов", 2013)
   This article is dedicated to the phenomenon of “power.” At the beginning, power is discussed in more general terms as the “purposeful impact on people” is emphasised. Then we move on to knowledge as the only source of ...
  • КРИТЕРИИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА КОНТРОЛНА ДЛЪЖНОСТ И СЪОТВЕТСТВИЕ С ОБУЧЕНИЕТО ПО КОНТРОЛ В БЪЛГАРСКИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА 

   Стойкова, Пепа; Stoykova, Pepa (АИ "Ценов", 2012)
   Изследването на спецификите в проявлението на контролните професии дава възможност да се установи дали съответства обучението по контрол с изискванията за постъпване на работа в контролните институции. Въз основа на ...
  • МОДЕЛ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМЕНИТЕ ЗНАНИЯ 

   Варамезов, Любчо; Гуцев, Георги; Николов, Емил; Varamezov, Lyubcho; Gutzev, George; Nikolov, Emil (АИ "Ценов", 2011)
   Проучването на големи и средни по размер български компании потвърди основния извод на предишно изследване на екипа (“Фирмените знания като стратегически ресурс и фактор в конкурентната борба“) – компаниите осъзнават ...
  • НОВИТЕ КАЧЕСТВА И РОЛЯ НА МЕНИДЖЪРА НА БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИКОНОМИКА, ОСНОВАНА НА ЗНАНИЯ 

   Бакърджиева, Милка; Bakardzhieva, Milka (АИ "Ценов", 2013)
   Целта на настоящото изследване е да представи основните моменти на трансформацията на индустриалната икономика в икономика, основана на знания (ИОЗ), като постави акцент върху знанието като основен елемент и новите качества ...
  • ОБУЧЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА – ГЕНЕРАТОР НА ФИРМЕНИ ЗНАНИЯ 

   Варамезов, Любчо; Николов, Емил; Гуцев, Георги; Varamezov, Lyubcho; Nikolov, Emil; Gutsev, Georgi (АИ "Ценов", 2012)
   Настоящата студия е естествено продължение на дългогодишния интерес на авторите към фирмените знания и подходите за тяхното управление, намиращ израз в разработването на три научни проекта и множество публикации в тази ...
  • СЪСТОЯНИЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА АДАПТИРАНЕ КЪМ ИКОНОМИЧЕСКАТА СРЕДА НА БАКАЛАВЪРСКОТО И МАГИСТЪРСКОТО ОБУЧЕНИЕ ПО ФИНАНСОВ КОНТРОЛ 

   Крумов, Крум; Тананеев, Емилиян; Стойкова, Пепа; Цветкова, Надежда; Петкова, Зорница; Костова, Силвия; Антов, Момчил; Krumov, Krum; Tananeev, Emiliyan; Stoykova, Pepa; Tsvetkova, Nadezhda; Petkova, Zornitsa; Kostova, Silviya; Antov, Momchil (АИ "Ценов", 2012)
   Изследването на спецификите в проявлението на контролните професии дава възможност да се установи дали съответства обучението по контрол с изискванията за постъпване на работа в съответните контролни институции. Въз основа ...
  • ТРАНСФЕРЪТ НА ЗНАНИЯ – ВРЪЗКА С ЧОВЕШКИЯ ФАКТОР И НАЧИН НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ 

   Асенов, Анатолий; Емилова, Ирена; Панайотов, Валентин; Иванов, Венцислав (АИ "Ценов", 2009)
   Динамичните промени от последните години императивно налагат необходимостта от обмен на знания между изследователските и бизнесорганизациите. Държавите-членки на Европейския съюз все по-пълно осъзнават значението на ...