Now showing items 1-4 of 4

  • АНАЛИЗ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА НА „МБАЛ - ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ” ЕООД 

   Керековска – Йорданова, Дарина Иванова; Петрова, Галина Руменова; Рангелова, Жана Тодорова; Kerekovska – Yordanova, Darina Ivanova; Petrova, Galina Rumenova; Rangelova, Jana Todorova (АИ "Ценов", 2015)
   Публикацията има за цел да представи проучване относно елементите на организационната култура в МБАЛ «Велики Преслав» ЕООД. Информацията е събрана чрез провеждане на анкетни проучвания сред работещи в лечебното заведение ...
  • ЕТИКА И ПОВЕДЕНИЕ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА 

   Йорданова, Елена; Yordanova, Elena (АИ "Ценов", 2011)
   Студията разглежда значението и влиянието на етиката върху поведението при управление на организацията в два аспекта: от гледна точка на човешкия фактор и от гледна точка на организационните фактори. За ефективността на ...
  • ПОСТКРИЗАТА ИЛИ НАЗАД КЪМ БЪДЕЩЕТО И ОТВЪД НЕГО 

   Николаева, Нора (АИ "Ценов", 2010)
   Основната цел на статията е да се изведат фундаменталните причини, поради които водещата световна икономика попадна в условията на глобална криза. Разкриват се предимствата на философията на духовния прагматизъм в търсене ...
  • ЦЕННОСТИ И ОБЩУВАНЕ В УПРАВЛЕНИЕТО 

   Йорданова, Елена (АИ "Ценов", 2008)
   Материалът проследява развоя на човешкото мислене от колективно към индивидуално съзнание и хармоничното обединяване на двете в съвременното управление. Фирмите са средата, в която се срещат различни ценностни системи и ...