Now showing items 1-1 of 1

    регресионен анализ, дисперсионен анализ, логистична регресия, факторен анализ, клъстерен анализ, многомерни методи (1)