Now showing items 1-20 of 66

  • РЕНЕСАНСЪТ НА ТЕОРИЯТА НА РАСТЕЖА 

   МЛАДЕНОВА, Зоя (АИ "Ценов", 2011)
   Публикацията си поставя за цел да изясни най-новите развития в теорията на растежа. Тезата, върху която стъпва автора, е, че са налице неоспорими доказателства, според които от средата на 80-те години на ХХ в. в рамките ...
  • THE MARKET SPIRIT OF PRESENT TIME AND ITS ANTI-CULTURAL ORIENTATION 

   STOYANOV, Velcho (АИ "Ценов", 2011)
   The issue of the direction in which market, market economy and society will continue to develop has become extremely popular based on the globalization and financial-economic crisis. The spells of „deregulation” and „free ...
  • NATURAL RESOURCES AND ECONOMIC GROWTH 

   GECHEV, Rumen (АИ "Ценов", 2011)
   The study examines the interrelations and interdependencies between natural resources and economic growth. The emphasis is on the significance of qualitative parameters of GDP dynamics incl. resource and energy intensity ...
  • ДЕФИЦИТИ В ДОКТОРАНТСКОТО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ПОЛЕ НА СТОПАНСКИТЕ НАУКИ 

   ЛУЛАНСКИ, Пано (АИ "Ценов", 2011)
   Написването и защитата на дисертации по стопански науки поражда редица проблеми, които се разпознават трайно като дефицити. Целта на настоящата студия е да се осмислят основни пропуски на докторантското творчество и се ...
  • ПОУКИ ОТ СВЕТОВНАТА КРИЗА ЗА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ 

   АНГЕЛОВ, Иван (АИ "Ценов", 2011)
   Анализирана е ролята на неокласическата теория през последните десетилетия на 20-и век и отговорността й за сегашната световна икономическа криза. Показано е бързото възраждане на неокейнсианската теория, на основаната на ...
  • LESSONS FROM THE WORLD CRISIS FOR THE ECONOMIC THEORY 

   Angelov, Ivan (АИ "Ценов", 2011)
   The study makes an analysis of the role of neoclassical theory in the last decades of the 20th he current global crisis is a crucial point not only for economic practice, but also for economic theory. Adam Smith, the father ...
  • THE RENAISSANCE OF GROWTH THEORY 

   MLADENOVA, Zoya (АИ "Ценов", 2011)
   The publication aims to explain the recent developments in growth theory. The underlying thesis is that there are indisputable proofs according to which since the mid-80s of the 20th century there has been a revival of ...
  • DEFICIENCIES IN THE DOCTORAL RESEARCH FIELD OF ECONOMIC SCIENCES 

   LULANSKI, Pano (АИ "Ценов", 2011)
   Writing and defending a dissertation in economic sciences gives rise to a number of problems, which are permanently recognized as deficiencies. The aim of the present study is to rationalize fundamental flaws in doctoral ...
  • Природни ресурси и икономически разтеж 

   Гечев, Румен (2011)
   Изследването разкрива взаимните връзки и зависимости между природните ресурси и икономическия растеж. Подчертава се особеното значение на качествените параметри на динамиката на Брутния вътрешен продукт, в т.ч. ресурсният ...
  • ПАЗАРНИЯТ ДУХ НА ВРЕМЕТО И АНТИКУЛТУРНАТА МУ НАСОЧЕНОСТ 

   Стоянов, Велчо (АИ "Ценов", 2011)
   На фона на настъпилите глобализация и финансово-икономическа криза изключителна актуалност придоби въпросът за посоката, в която ще продължат да се развиват пазарът, пазарната икономика и обществото. Заклинанията „дерегулиране”, ...
  • АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ДЪЛГОСРОЧНОТО ДОГОВАРЯНЕ 

   РАДЕВ, Юли (АИ "Ценов", 2012)
   В настоящата публикация са дискутирани някои актуални въпроси на дългосрочното договаряне, отнасящи се до спецификацията и изпълнението на непълните договори. Във фокуса на вниманието са поставени концепцията за ограничената ...
  • LONG-TERM CONTRACTS – CURRENT ISSUES 

   RADEV, Yuli (АИ "Ценов", 2012)
   The present publication discusses some of the current issues of long-term contracts that are related to the specification and execution of incomplete contracts. Our attention is focused on the concept of limited rationality ...
  • WORTH AS AN ECONOMIC ESTIMATION 

   MIRKOVICH, Kamen (АИ "Ценов", 2012)
   The study analyzes some methodological issues of worth as a fundamental concept of economic theory. The author’s main idea is that worth, besides having substantial nature, is an economic estimation, which economic units ...
  • ЦЕННОСТТА КАТО ИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА 

   МИРКОВИЧ, Камен (АИ "Ценов", 2012)
   В студията се анализират методологически проблеми на ценността като фундаментално понятие на икономическата теория. Основната идея на автора е, че ценността, освен че има субстанциална природа, тя е и икономическа оценка, ...
  • ФАКТОРИТЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА КЛАСИЦИЗМА 

   ШИШМАНОВА, Пенка (АИ "Ценов", 2014)
   През последните десетилетия вниманието към проблемите на икономическия растеж силно нараства, което извежда на преден план въпроса за обуславящите го фактори. Динамиката на съвременното икономическо развитие налага детайлно ...
  • НОВИТЕ ПАРАДИГМИ – ИНТЕРАКЦИОНИСТКИ ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ЧОВЕШКОТО ПОВЕДЕНИЕ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ И МЕНИДЖМЪНТА 

   ПАНАЙОТОВ, Димитър (АИ "Ценов", 2014)
   В студията се анализират интеракционистките перспективи, обединяващи подходи, модели или теории за разбирането на многоаспектната, многофакторната и холистичната (цялостната) природа на човешкото поведение в организациите ...
  • IMPROVING THE CAPITAL STRUCTURE OF BANKS 

   ADAMOV, Velichko (АИ "Ценов", 2014)
   This study examines the possibilities for improving the capital structure of banks through analysis of various combinations of long-term debt and equity. The theoretical thesis that banks should maintain a positive capital ...
  • OPTIMISATION OF TRANSPORTATION COSTS FOR DELIVERY OF HOMOGENOUS COMMODITY TO CONSUMERS ALONG THE LOGISTICS CHAIN 

   NIKOLAEV, Rosen (АИ "Ценов", 2014)
   This study examines some issues related to the mathematical modeling of shipment activities for homogenous products along the logistics chain and the economicmathematical analysis of possibilities for its optimization. ...
  • КОНЦЕПЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ЕКИПИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА 

   ЛАМБОВСКА, Мая (АИ "Ценов", 2014)
   Целта на студията е да се разработят концептуалните и методологическите основи на контрола на екипи в организацията. В студията е представена концепция за контрол на екипи, която комбинира класически и съвременни постижения ...
  • СОЦИАЛЕН БИЗНЕС: ПРИЛОЖЕНИЕ НА WEB 2.0 И СОЦИАЛНИ МРЕЖИ В БИЗНЕСА НА КОМПАНИИТЕ 

   ВЪРБАНОВ, Румен (АИ "Ценов", 2014)
   Последните години Web 2.0 е на предния фронт от високотехнологични инструменти и технологии, които компаниите се стремят да използват в своите бизнес процеси. Web 2.0 се очертава като нова вълна от бизнес иновации, която ...