• GLOBALIZATION AND THE WORLD CRISIS 

   VARBANOV, Ivan (АИ "Ценов", 2011)
   The study begins with a general formulation of society, globalization and market issues. It continues with a historical review of the globalization waves throughout the centuries. Then it looks for an answer to three major ...
  • CHALLENGES AND RISKS IN COMPANIES’ TRANSITION TO CLOUD COMPUTING 

   VARBANOV, Rumen (АИ "Ценов", 2011)
   Cloud computing has already proven itself to be the more profitable economic model of access to IT products, solutions and services online via the Internet for enterprises of different sizes and it also promises to become ...
  • ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА И СВЕТОВНАТА КРИЗА 

   ВЪРБАНОВ, Иван (АИ "Ценов", 2011)
   Разработката започва с обща постановка на въпросите за обществото, глобализацията и пазара. Продължава с исторически преглед на вълните на глобализацията през вековете. След това търси отговор на три основни въпроса относно ...
  • ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИТЕ ТРУДОВИ ПАЗАРИ В КОНТЕКСТА НА СТРАТЕГИЯ „ЕВРОПА 2020” 

   БЕЛЕВА, Искра (АИ "Ценов", 2011)
   Статията изследва ефектите на кризата върху развитието на трудовите пазари в Европа и в България вчастност. Откроява се силното понижаване на търсенето на труд и високата безработица в значителна част от страните – членки, ...
  • МОДИФИКАЦИИТЕ НА САРМ И ТЯХНАТА ВЕРИФИКАЦИЯ 

   ЦОНЧЕВ, Радослав; КОСТЕНАРОВ, Красимир (АИ "Ценов", 2011)
   Изследването има за цел да представи резултатите от тестване на пет модификации на метода САРM по два различни подхода с данни от Българската фондова борса. При първия подход чрез регресионен анализ се търси и измерва ...
  • САРМ MODIFICATIONS AND THEIR VERIFICATION 

   TSONCHEV, Radoslav; KOSTENAROV, Krasimir (АИ "Ценов", 2011)
   This study aims to present the results from the testing of five CAPM modifications through two different approaches using data from the Bulgarian Stock Exchange. The first model uses a regression analysis to look for and ...
  • KNOWLEDGE AND ECONOMIC DEVELOPMENT 

   CHOBANOVA, Rositsa (АИ "Ценов", 2011)
   The article interprets the theoretical bases concerning the understanding of the role which knowledge has for the economic development from Schumpeter to the contemporary foreign and Bulgarian authors. It also outlines the ...
  • DEVELOPMENT OF HOUSING MARKET IN BULGARIA 

   ILIEV, Plamen (АИ "Ценов", 2011)
   The article studies the supply and demand factors on the real estate market in Republic of Bulgaria. It examines the relation between value, price and costs for creating immovable properties and presents the concept of ...
  • EUROPEAN LABOUR MARKETS CHALLENGES IN THE CONTEXT OF THE „EUROPE 2020” STRATEGY 

   BELEVA, Iskra (АИ "Ценов", 2011)
   The article studies the crisis’ effects on the development of labour markets in Europe and in Bulgaria, in particular. It outlines the strong decrease in labour demand and high unemployment in a considerable part of the ...
  • ЗНАНИЕ И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 

   Чобанова, Росица (АИ "Ценов", 2011)
   В статията се интерпретират теоретичните основи за разбиране ролята на знанието за икономическото развитие от Шумпетер до съвременните чужди и български автори. Изведени са характеристиките на видове знание, които имат ...
  • РАЗВИТИЕ НА ПАЗАРА НА ЖИЛИЩНИ ИМОТИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

   ИЛИЕВ, Пламен (АИ "Ценов", 2011)
   В статията се изследват факторите на търсене и предлагане на пазара на недвижими имоти в РБългария. Разглежда се връзката между стойността, цената и разходите за създаване на недвижими имоти, като e представено разбирането ...
  • ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РИСКОВЕ ПРИ ПРЕХОДА НА КОМПАНИИТЕ КЪМ ОБЛАЧНИ ИЗЧИСЛЕНИЯ 

   ВЪРБАНОВ, Румен (АИ "Ценов", 2011)
   Облачният компютинг вече е доказано по-изгодният икономически модел за достъп до ИТ продукти, решения и услуги онлайн през Интернет за предприятия с различен размер и се очертава като сериозно конкурентно предимство. В ...
  • ПРЕОСМИСЛЯНЕ НА ВЪЗГЛЕДИ 

   ДАМЯНОВ, Атанас (АИ "Ценов", 2011)
   Изследването е изградено въз основа на релацията: „възгледи – преос мисляне” и се състои от три части. В първата част са представени възгледи за външнотърговско поведение на страните в преход, респ. икономики, развити от ...
  • ИКОНОМИКАТА, ОСНОВАНА НА ЗНАНИЕТО, И НОВАТА ИКОНОМИЧЕСКА ПАРАДИГМА 

   КИРЕВ, Любен (АИ "Ценов", 2011)
   Господстваща научна парадигма в икономическата теория понастоящем е неокласическият икономикс, който поставя оскъдността на ресурсите и благата в основата на съществуването,функционирането и развитието на икономиката. Обект ...
  • RECONSIDERING SOME PERSPECTIVES 

   DAMYANOV, Atanas (АИ "Ценов", 2011)
   The study is based on the „viewpoints – reconsideration” relation and consists of three parts. The first part presents points of view regarding foreign trade behaviour of countries in transition (respectively economies) ...
  • ЦЕННОСТИ И АСИМЕТРИЯ В ПОВЕДЕНИЕТО НА ЛИЧНОСТТА И ГРУПАТА 

   КАМЕНОВ, Камен (АИ "Ценов", 2011)
   В статията са разгледани въпроси, свързани с поведението на личността и групата във връзка с йерархията на ценностите. Като форма на поведение, произтичащо от асиметрия в ценностите и липсата на устойчивост в тяхната ...
  • LEVEL OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT AND POTENTIAL OF DISTRICTS 

   YANKOVA, Nina (АИ "Ценов", 2011)
   The paper deals with the results from a research of the level of development and the potential of regions in the country for 2008 and identifies the differences on this basis. It discusses the aspects in the development ...
  • РАВНИЩЕ НА СОЦИАЛНО- ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ПОТЕНЦИАЛ НА ОБЛАСТИТЕ 

   ЯНКОВА, Нина (АИ "Ценов", 2011)
   Отразени са резултати от изследване равнището на развитие и потенциала на областите в страната за 2008 г. и на тази основа са идентифицирани различията. Разкрити са онези аспекти в развитието на областите, които в най-голяма ...
  • TAX INCIDENCE UNDER CRISIS CONDITIONS 

   ADAMOV, Velichko (АИ "Ценов", 2011)
   Every state of economy is assessed and characterized in accordance with the possibilities to collect more or less revenues through taxes. The present article attempts to prove the relation between the economic crisis and ...
  • VALUES AND ASYMMETRY IN INDIVIDUAL AND GROUP BEHAVIOUR 

   KAMENOV, Kamen (АИ "Ценов", 2011)
   The article studies issues related to individual and group behaviour in terms of hierarchy of values. Active favorability is viewed as a form of behaviour arising from asymmetry in values and lack of stability in their ...