Show simple item record

dc.contributor.authorСтефанов, Стефан
dc.contributor.authorИванов, Любомир
dc.contributor.authorПетков, Пламен
dc.contributor.authorАнгелова, Поля
dc.contributor.authorСлавева, Красимира
dc.contributor.authorЧиприянова, Катя
dc.contributor.authorStefanov, Stefan
dc.contributor.authorIvanov, Lyubomir
dc.contributor.authorPetkov, Plamen
dc.contributor.authorAngelova, Polja
dc.contributor.authorSlaveva, Krasimira
dc.contributor.authorChiprianova, Katja
dc.date.accessioned2016-05-19T13:50:45Z
dc.date.available2016-05-19T13:50:45Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.issn1312-3815
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1700
dc.description.abstractНастоящото изследване е с теоретико-приложен характер. Теоре- тичните проблеми се разглеждат в пряка връзка с функционирането на образователната система, информационното осигуряване на образователните изследвания и избора на подходящи индикатори за ефективно измерване на образователните постижения. Извършва се сравнителен анализ на обхвата, учебното съдържание и оценяваните компетентности на учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити и програми за кандидатстване във ВУЗ. Приложният аспект включва съставяне на социално- демографски профил на кандидат-студента в СА „Д. А. Ценов”, сегментиране на кандидат-студентите според техните предпочитания и извършване на серия от хипотези, с които се тестват различия от полов, териториален и друг характер. Приложена е методологията за измерване на образователните постижения на базовото образование с оглед ресурсното оси- гуряване на качествено висше образование и апробиране на различни модели за оценка на зависимостта между степента на подготвеност в базовото образование и резултатите от положения кандидат-студентски изпит.This study has a theoretical and practical character. Theoretical problems are considered in direct connection with the operation of the educational system, informational provision of educational research and selection of appropriate indicators to effectively measurement of educational achievement. It is performed a comparative analysis of the scope, curriculum content and evaluated competence of the educational and examination programs for the state matriculation exams and application programs in higher education. Applied aspects include constructing the socio-demographic profile of the candidate student in the D. Tsenov Academy of Economics, segmentation of candidate students according to their preferences and performing series of hypotheses which test differences in sexual, territorial and other nature. It is applied a methodology of measurement the educational attainment of basic education to ensure quality higher education. It is also approbated various models to estimate relationship between the degree of preparation in the basic education and results of candidate student exam.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries12;7
dc.subjectкандидат-студентска кампанияbg_BG
dc.subjectприемен изпитbg_BG
dc.subjectдържавен зрелостен изпитbg_BG
dc.subjectобразователна системаbg_BG
dc.subjectсегментиранеbg_BG
dc.subjectcandidate students’ campaignbg_BG
dc.subjectentrance exambg_BG
dc.subjectthe state matriculation examsbg_BG
dc.subjecteducational systembg_BG
dc.subjectsegmentationbg_BG
dc.titleСЕЛЕКТИВЕН ПРОФИЛ НА КАНДИДАТ- СТУДЕНТА – ОСНОВОПОЛАГАЩА ДЕТЕРМИНАНТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОДУКТbg_BG
dc.title.alternativeSELECTIVE PROFILE OF THE CANDIDATE STUDENT - A FUNDAMENTAL DETERMINANT OF EDUCATIONAL PRODUCTS’ QUALITYbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record