Show simple item record

dc.contributor.authorВЪРБАНОВ, Румен
dc.date.accessioned2016-05-25T13:18:03Z
dc.date.available2016-05-25T13:18:03Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1314-3123
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/1878
dc.description.abstractПоследните години Web 2.0 е на предния фронт от високотехнологични инструменти и технологии, които компаниите се стремят да използват в своите бизнес процеси. Web 2.0 се очертава като нова вълна от бизнес иновации, която дава други измерения на Интернет като средство за комуникация, сътрудничество и правене на бизнес. Настоящата студия изследва еволюцията на Web в контекста на възможностите за имплементиране на технологиите в бизнеса на компаниите. Основно внимание е отделено на второто поколение Web технологии и на концепцията за социалния бизнес – новите възможности за адаптиране и използване идеите и технологиите на Web в бизнеса на компаниите. Представени са същността и конкретните подходи и стратегии на социалния бизнес като ново поколение технологии, способни да доведат до увеличаване на доходите и печалбата на компаниите, завземането на нови пазарни ниши, а така също рязко повишаване на производителността на труда на служителите и тяхното приобщаване към основните цели на бизнеса. В първата част се анализира кратко еволюцията на Web технологиите и тяхното отражение върху бизнеса на компаниите. Основно внимание е отделено на същността и промените, които предизвикват второто и третото поколение технологии (Web 2.0 и Web 3.0) върху бизнес процесите. Втората част изследва приоритетните области за приложение на со- циалните технологии в бизнеса: за управление на вътрешно корпоративните комуникации, проектирането и разработката на нови продукти и управлението на знанията (Интранет среда); корпоративни комуникации и взаимодействия с външни партньори и клиенти (Extranet среда, B2B модел); електронна търговия (Интернет магазини, B2C модел). Разгледани са практическите възможности на три подхода за използване на социалните мрежи в електронния бизнес: откриване на представителство (онлайн магазин) във Facebook или друга социална мрежа, като допълнение към вече съществуващия традиционен Интернет магазин; онлайн търговия директно в социалната мрежа, без наличие на онлайн магазин в Web; използването на социалните мрежи като допълнение и алтернатива на търсещите системи. В третата част на студията се изследва социалният бизнес като възможност за използване на нови социални платформи за комуникация между компании и техните клиенти. Анализира се същността на новата концепция за социално сътрудничество, която в крайна сметка рефлектира в по-висока продуктивност и възвръщане на направените инвестиции. Авторът представя и анализира няколко аспекта на социалния бизнес в дейността на компанията – маркетинг в Web 2.0 среда и работа с клиенти на компанията, взаимодействия с бизнес партньори, управление на персонала и управление на знанията в компанията.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.relation.ispartofseries2;2
dc.subjectWeb 2.0bg_BG
dc.subjectSocial Businessbg_BG
dc.subjectsocial media marketingbg_BG
dc.subjectsocial softwarebg_BG
dc.subjectf-commercebg_BG
dc.titleСОЦИАЛЕН БИЗНЕС: ПРИЛОЖЕНИЕ НА WEB 2.0 И СОЦИАЛНИ МРЕЖИ В БИЗНЕСА НА КОМПАНИИТЕbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record