Show simple item record

dc.contributor.authorЖивков, Николай
dc.contributor.authorВърбанов, Иван
dc.contributor.authorZhivkov, Nikolay
dc.contributor.authorVarbanov, Ivan
dc.date.accessioned2016-06-09T08:47:58Z
dc.date.available2016-06-09T08:47:58Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1311-9206
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10610/2341
dc.description.abstractПроект „Възпитаниците на Стопанска академия “Д. А. Ценов” – стратегически ресурс в позиционирането й на образователния пазар” (Проект “Алумни”) има за основна цел проектиране и апробиране на система за работа на СА “Д.А. Ценов” с нейните дипломирани възпитаници (алумни отношения) като ефективно средство за отстояване на конкурентни позиции на пазара за икономическо знание. Той е практическа реализация на разбирането, че в индивидуалното съществуване на човека важна роля играят неговите същностните сили и най-вече интелектуалните, както и свързаните с тях способности за трудова реализация. Те се формират в системата на образованието. Съвременният технологичен прогрес поставя пред висшето училище и въпроса за участие в организирането на самообразованието на своите възпитаници след неговото напускане. То е не само личен проблем, но и на обществото, тъй като способностите на индивида са обвързани с установеното разделение на труда. В решаването му във висшето училище взема непосредствено участие и службата, ръководеща алумни отношенията. The project “Tsenov Academy of Economics’ Alumni – a Strategic Resource in its Positioning on the Educational Market” (“Alumni” Project) aims to design and approve a system of the Academy’s work with its graduates (alumni relations) as an effective means for defending competitive positions on the market of economic knowledge. It is a practical realization of the understanding that in man’s individual existence his/her intrinsic powers, mainly the intellectual ones, as well as the abilities for labour realization related to them, play a major role. They are formed in the system of education. Modern technological progress poses to higher schools the issue of participating in the organization of their alumni’s self-education after graduating. It is not only a personal but also a social issue as individual’s abilities are bound with the established division of labour. The office managing alumni relations is directly involved in solving this issue in the higher school.bg_BG
dc.publisherАИ "Ценов"bg_BG
dc.subjectалумни отношенияbg_BG
dc.subjectчовекbg_BG
dc.subjectсъщностни силиbg_BG
dc.subjectобразованиеbg_BG
dc.subjectобществоbg_BG
dc.subjectalumni relationsbg_BG
dc.subjectmanbg_BG
dc.subjectcore strengthsbg_BG
dc.subjecteducationbg_BG
dc.subjectsocietybg_BG
dc.titleСЪЩНОСТНИ СИЛИ НА ЧОВЕКА, ОБРАЗОВАНИЕ И АЛУМНИ ОТНОШЕНИЯbg_BG
dc.title.alternativeMAN’S INTRINSIC POWERS, EDUCATION AND ALUMNI RELATIONSbg_BG
dc.typeArticlebg_BG


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record