Now showing items 1-4 of 4

  • ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕТО НА РИСКА ПРИ ИЗБОРА НА ИНВЕСТИЦИИ – ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

   Адамов, Величко; Adamov, Velichko (АИ "Ценов", 2012)
   За основен обект на изследването се определя оценяването на риска при избора на инвестиции, а за негов предмет – емпиричното извеждане и оценка на коефициента beta в условията на българския капиталов пазар. Целта на ...
  • ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ДАНЪЧНАТА ПОЛИТИКА КАТО ФАКТОР ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 

   Адамов, Величко; Димитрова, Теодора; Благоева, Надежда; Adamov, Velichko; Dimitrova, Teodora; Blagoeva, Nadejda (АИ "Ценов", 2012)
   Обективно наложилото се присъствие на данъците в бюджетните планове на правителствата показва, че става дума за феномен, който е бил и остава основа на изпълнението на държавните функции. Всички физически и юридически ...
  • ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД РЕСУРСНОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО С ХОРИЗОНТ 2020 

   Адамов, Величко; Врачовски, Данаил; Димитрова, Теодора; Нинов, Николай; Adamov, Velichko; Vrachovski, Danail; Dimitrova, Teodora; Ninov, Nikolai (АИ "Ценов", 2012)
   Анализираните в теоретичен и практикоприложен аспект проблеми на финансирането на здравеопазването са изключително актуални днес, особено в условията на финансово-икономическа криза и социална несигурност. Внимани- ето ...
  • РАБОТНАТА СИЛА В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА РЕФОРМАТА 

   Колев, Кольо; Адамов, Величко; Врачовски, Данаил; Захариев, Андрей; Захариева, Галина; Шарков, Ваньо; Марчева, Анастасия; Кръстев, Людмил; Kolev, Kolyo; Adamov, Velichko; Vrachovski, Danail; Zahariev, Andrey; Zaharieva, Galina; Sharkov, Vanio; Marcheva, Anastasiya; Krystev, Lyudmil (АИ "Ценов", 2010)
   Изследването на управленските, финансовите и социално-иконо- мическите проблеми на формирането и развитието на работната сила в здравеопазването е необходимо за диагностициране състоянието на системата и разработването ...