Now showing items 1-3 of 3

  • АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО ВЪВ ФИНАНСОВАТА СИСТЕМА 

   Баташки, Георги; Ималова, Диана; Кънева, Тотка; Андреев, Иван; Александров, Валерий; Batashki, Georgi; Imalova, Diana; Kaneva, Totka; Andreev, Ivan; Aleksandrov, Valeriy (АИ "Ценов", 2011)
   Непрекъснато нарастващите изисквания към създаваната счетоводна информация за дейността на всяко предприятие е водещ мотив за търсеното на теоретично обосновани и практически приложими решения, свързани с решаването на ...
  • ТЕОРЕТИКО-ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ НА АВТОМАТИЗАЦИЯТА НА СЧЕТОВОДСТВОТО В НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И БАНКИТЕ 

   Александров, Станислав; Божилов, Божидар; Ималова, Диана; Александров, Валерий; Деков, Веселин; Aleksandrov, Stanislav; Bozhilov, Bozhidar; Imalova, Diana; Aleksandrov, Valeriy; Dekov, Veselin (АИ "Ценов", 2012)
   Автоматизираната обработка на икономическата информация и вчастност на счетоводната е единствената съвременна алтернатива за ефективното функциониране на цялата информационна система на предприятието. Настоящото научно ...
  • ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА БАНКИТЕ И БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛИЗИРАЩА СЕ ИКОНОМИКА 

   Баташки, Георги; Кънева, Тотка; Ималова, Диана; Александров, Валерий; Batashki, Georgi; Kaneva, Totka; Imalova, Diana; Aleksandrov, Valeriy (АИ "Ценов", 2010)
   Обект на изследване е съществуващата счетоводна практика по от- ношение на представянето и оповестяването на информацията в годишните финансовите отчети (ГФО) на търговските банки и бюджетните предприятия у нас. Основната ...