Now showing items 1-2 of 2

  • ЕВОЛЮЦИЯ НА ДАНЪЧНАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ 

   Александрова, Александрина; Alexandrova, Alexandrina (АИ "Ценов", 2015)
   Данъчната система на Република България представлява сложна и многокомпонентна съвкупност от различни по вид и предназначение данъци, данъчно законодателство, което ги регламентира, и данъчна администрация. Тази система ...
  • ФИСКАЛНАТА КОНСОЛИДАЦИЯ В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – НЕОБХОДИМОСТ И/ИЛИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО 

   Радулова, Анелия; Александрова, Александрина; Radulova, Anelia; Alexandrova, Alexandrina (АИ "Ценов", 2015)
   Настоящата разработка изследва процесите по хармонизация на данъчните системи и проблемите по избягване на двойното данъчно облагане в рамките на Европейския съюз, с разбирането, че данъчната хармонизация е основна ...