Now showing items 1-1 of 1

    • ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ИНОВАЦИОННАТА АКТИВНОСТ В СЕЛСКИЯ ТУРИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ 

      Коралиев, Янко; Мидова, Петранка; Петрова, Симеонка; Илиева, Любка; Балевски, Иво; Koraliev, Yanko; Midova, Petranka; Petrova, Simeonka; Ilieva, Lyoubka; Balevsky, Ivo (АИ "Ценов", 2010)
      Селският туризъм има значим принос за икономическия растеж на България. Той представлява една от най-добрите възможности за създаване на доходи и заетост в селските райони на страната, отличаващи се с различна степен на ...