Now showing items 1-3 of 3

  • ИНТЕГРИРАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ ЦЕЛИ В ПОЛИТИКАТА ЗА МЕСТНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ТЕРИТОРИАЛНО ПЛАНИРАНЕ В БЪЛГАРИЯ 

   Богданова, Маргарита; Цветанова, Ева; Тодоров, Евгени; Господинов, Юлиян; Bogdanova, M.; Tsvetanova, Eva; Todorov, Evgeni; Gospodinov, Yulian (АИ "Ценов", 2011)
   Цел на настоящото изследване е да се да се разработи и апробира методика за интегриране на глобалните екологични цели в политиката на местно икономическо развитие и териториално планиране в България. Обект на изследване ...
  • ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ ВЪРХУ МЕСТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 

   Богданова, Маргарита; Цветанова, Ева; Господинов, Юлиян; Bogdanova, M.; Tsvetanova, Eva; Gospodinov, Yulian (АИ "Ценов", 2011)
   Цел на настоящото изследване е да се направи оценка на въздействието на структурните фондове върху местното икономическо развитие. Като целеви общини в проектното предложение са дефинирани Белене и Никопол. Избрани са малки ...
  • РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА НА ЗНАНИЕТО В ДУНАВСКИЯ РЕГИОН 

   Богданова, Маргарита; Цветанова, Ева; Тодоров, Евгени; Илиева, Даниела; Bogdanova, M.; Tsvetanova, Eva; Todorov, Evgeni; Ilieva, Daniela (АИ "Ценов", 2012)
   Целта на настоящото изследване е да се проучи трансферът на знание в рамките на регионалната иновационна система на Дунавския регион. Идентифи- цирани са ролята на иновациите и трансферът на знание в контекста на регионалното ...