Now showing items 1-3 of 3

  • ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ – СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ 

   Шишманов, Красимир; Цанов, Емил; Божиков, Асен; Петров, Стефан; Shishmanov, Krasimir; Tsanov, Emil; Bozhikov, Asen; Petrov, Stefan (АИ "Ценов", 2012)
   Електронното здравеопазване е бързо развиваща се област, в която си вза- имодействат медицинската информатика, общественото здравеопазване, предла- гането на здравни услуги и информация чрез използване на съвременни ...
  • СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРСИИТЕ: ЕВОЛЮЦИЯ, КОНЦЕПЦИЯ, СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ 

   Трайков, Богомил; Попов, Веселин; Кузнецов, Юрий; Цанов, Емил; Лалев, Ангелин; Божиков, Асен; Traykov, Bogomil; Popov, Veselin; Kuznetsov, Yuriy; Tsanov, Emil; Lalev, Angelin; Bozhikov, Asen (АИ "Ценов", 2015)
   Съвременният софтуер става все по-сложен, опитвайки се да отговаря в пълна степен на непрекъснато нарастващите изисквания на потребителите. Поради тази причина едно от основните предизвикателства пред управлението на ...
  • СТРАТЕГИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА МАРКЕТИНГОВИ МРЕЖИ НА ПАЗАРА НА ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ 

   Банчев, Петър; Григорова, Ваня; Божиков, Асен; Гуджеров, Павел; Banchev, Petar; Grigorova, Vanya; Bozhikov, Asen; Gudzherov, Pavel (АИ "Ценов", 2013)
   Съвременните характеристики на пазара подтикват туристическите организации в България към изграждане на партньорства в маркетингови мрежи – процес, който се нуждае от научнообосновани процедури. Проучването защитава тезата, ...