Now showing items 1-1 of 1

    • РАЗРАБОТВАНЕ НА ЕКО-ЕФЕКТИВЕН МОДЕЛ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМПАНИИ 

      Асенов, Анатолий; Чиприянов, Михаил; Йорданова, Елена; Динков, Милен; Тимнева, Даря; Костова, Венелина; Стоянова, Даниела; Asenov, Аnatoli; Chipriyanov, Michail; Yordanova, Elena; Dinkov, Milen; Timneva, Daria; Kostova, Venelina; Stoyanova, Daniela (АИ "Ценов", 2010)
      Проектът е свързан с разработването на еко-ефективен модел за корпоративно управление на българските компании. Очакванията са той да служи като основа за осъществяването на успешен и екологосъобразен корпоративен мениджмънт ...