Now showing items 1-6 of 6

  • ДОБИВ НА СУРОВИНИ И ЕКОЛОГИЗАЦИЯ НА ДОБИВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ 

   Денева, Анета; Сирашки, Георги; Сирашки, Христо; Спасовски, Цанко; Deneva, Aneta; Sirashki, Georgi; Sirashki, Hristo; Spasovski, Tsanko (АИ "Ценов", 2012)
   При съвременните икономически условия екологизацията на индустри- алното производство има важно значение за решаване на разнообразни, нови и непознати за икономиката проблеми. Научната разработка на тема: „Добив на ...
  • ЕНЕРГЕТИКАТА И ЕКОЛОГИЗАЦИЯ НА ЕНЕРГИЙНОТО ПРОИЗВОДСТВО 

   Сирашки, Георги; Денева, Анета; Сирашки, Христо; Славов, Станимир; Sirashky, Georgi; Deneva, Aneta; Sirashky, Hristo; Slavov, Stanimir (АИ "Ценов", 2011)
   При съвременните икономически условия екологизацията на индустриалното производство има важно значение за решаване на разнообразни, нови и непознати за икономиката проблеми. Чрез екологизация на индустриалното производство ...
  • ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА ЕНЕРГИЙНОТО РАЗВИТИЕ – ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И ИКОНОМИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ 

   Денева, Анета; Сирашки, Георги; Сирашки, Христо; Спасовски, Цанко; Ангелова, Румяна; Deneva, Aneta; Sirashki, Georgi; Sirashki, Hristo; Spasovski, Tsanko; Angelova, Rumyana (АИ "Ценов", 2012)
   Научната разработка на тема: „Икономически проблеми на енергийното развитие – възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност” е с теоретико-приложна насоченост. Едно от най-важните направления на енергийното ...
  • ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В ПРЕДПРИЯТИЕТО 

   Денева, Анета; Спасовски, Цанко; Deneva, Aneta; Spasovsky, Zanko (АИ "Ценов", 2010)
   Предприятията от различните сектори на индустриалното производ- ство отдавна са осъзнали необходимостта от управление на своите активи. Нещо повече дейностите по това управление са станали неотменим атрибут на фирмените ...
  • СЪВРЕМЕННИ ПРОЕКЦИИ НА ИНДУСТРИАЛНАТА ПОЛИТИКА 

   Денева, Анета; Личев, Тихомир; Личева, Катя; Митов, Кирил; Сирашки, Христо; Диманов, Даниел; Deneva, Aneta; Lichev, Tihomir; Licheva, Katia; Hristova, Veneta; Mitov, Kiril; Sirashki, Hristo; Dimanov, Daniel (АИ "Ценов", 2013)
   В Европейския съюз индустриалната политика се развива както в контекста на усъвършенстване на регулациите, така и в преструктурирането на сектори,особено този на индустрията, с цел повишаване на конкурентоспособността и ...
  • СЪВРЕМЕННИ ФОРМИ ЗА СЪВМЕСТЕН БИЗНЕС 

   Денева, Анета; Сирашки, Христо; Пантелеева, Искра; Атанасова, Христина; Йорданова, Елена; Ангелова, Румяна; Петрова, Йоана; Вакинова-Петрова, Мариела; Костов, Ивайло; Панталеев, Пламен; Deneva, Aneta; Sirashki, Hristo; Panteleeva, Iskra; Atanasova, Hristina; Yordanova, Elena; Angelova, Rumyana; Petrova, Yoana; Vakinova-Petrova, Mariela; Kostov, Ivaylo; Pantaleev, Plamen (АИ "Ценов", 2016)
   Целта на студията е да се дефинират основните теоретико-емпирични аспекти на съвременните форми за съвместен бизнес в България. В тази връзка са поставени няколко задачи: да се проучи състоянието на действащата нормативна ...