Now showing items 1-5 of 5

  • МЕНИДЖМЪНТ НА КРЕДИТНИЯ РИСК – РАЦИОНАЛНОСТ В БАНКИРАНЕТО 

   Димитрова, Тeодора; Столинчев, Младен; Dimitrova, Teodora; Stolinchev, Mladen (АИ "Ценов", 2012)
   В настоящото изследване ефективният кредитен риск-мениджмънт се разглежда като фактор за банкова стабилност, който регистрира значителен принос в организацията на банковата дейност и в процеса по формулиране на рационални ...
  • ОЦЕНЯВАНЕ ФАКТОРНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ РАЗМЕРА И ПАДЕЖНИЯ ПРОФИЛ НА БАНКОВИТЕ ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТИ В БЪЛГАРИЯ 

   Димитрова, Теодора; Маринов, Иван; Dimitrova, Teodora; Marinov, Ivan (АИ "Ценов", 2015)
   През последните две десетилетия съществено нарастват теоретичните и практико-приложните изследвания на влиянието, което оказват ключови детерминанти върху предлагането на банкови потребителски кредити. От оптималното ...
  • ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ДАНЪЧНАТА ПОЛИТИКА КАТО ФАКТОР ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 

   Адамов, Величко; Димитрова, Теодора; Благоева, Надежда; Adamov, Velichko; Dimitrova, Teodora; Blagoeva, Nadejda (АИ "Ценов", 2012)
   Обективно наложилото се присъствие на данъците в бюджетните планове на правителствата показва, че става дума за феномен, който е бил и остава основа на изпълнението на държавните функции. Всички физически и юридически ...
  • ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД РЕСУРСНОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО С ХОРИЗОНТ 2020 

   Адамов, Величко; Врачовски, Данаил; Димитрова, Теодора; Нинов, Николай; Adamov, Velichko; Vrachovski, Danail; Dimitrova, Teodora; Ninov, Nikolai (АИ "Ценов", 2012)
   Анализираните в теоретичен и практикоприложен аспект проблеми на финансирането на здравеопазването са изключително актуални днес, особено в условията на финансово-икономическа криза и социална несигурност. Внимани- ето ...
  • СИГНАЛНИ ПАРАМЕТРИ НА СКРИТАТА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ 

   Димитрова, Теодора; Dimitrova, Teodora (АИ "Ценов", 2012)
   Глобалната финансово-икономическа криза след началото на настоящия век предизвика възникването и разрушителното действие на редица катаклизми по отношение и на държавната финансова политика. Разривите в държавните бюджети, ...