Now showing items 1-3 of 3

  • ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ УСВОЯВАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА ЧРЕЗ УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОТЧЕТНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ КОНТРОЛ 

   Крумов, Крум; Костова, Силвия; Крумова, Диана; Ефтимова, Ирина; Krumov, Krum; Kostova, Silviya; Krumova, Diana; Eftimova, Irina (АИ "Ценов"АИ "Ценов", 2016)
   За да се защитят по най-добрия начин националните и европейските интереси в процеса на усвояването на средствата, е необходимо да се спазват определени критерии като законност, ефективност, икономичност. Тяхното прилагане ...
  • ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО КОНТРОЛ И АНАЛИЗ ЧРЕЗ ИНТЕРАКТИВНИ МОДЕЛИ 

   Иванов, Георги; Тананеев, Емилиян; Крумов, Крум; Колева, Росица; Стойкова, Пепа; Костова, Силвия; Цветкова, Надежда; Ганчева, Зорница; Антов, Момчил; Кушева, Галя; Иванова, Дияна; Кулчев, Красимир; Желев, Жельо; Станева, Ивелина; Ефтимова, Ирина; Ivanov, Georgi; Tananeev, Emiliyan; Krumov, Krum; Koleva, Rositsa; Stoykova, Pepa; Kostova, Silviya; Tsvetkova, Nadezhda; Gancheva, Zornitsa; Antov, Momchil; Kusheva, Galya; Ivanova, Diyana; Kulchev, Krasimir; Zhelev, Zhelyo; Staneva, Ivelina; Eftimova, Irina (АИ "Ценов"АИ "Ценов", 2016)
   Съвременното развитие на информационните технологии оказва съществе- но влияние върху начините за преподаване, обучение и комуникация. В процеса на глобализация на висшето образование, образователните институции се стремят ...
  • ПРАВНИ, ОТЧЕТНИ И КОНТРОЛНИ АСПЕКТИ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР 

   Крумов, Крум; Димитров, Пенко; Крумова, Диана; Ефтимова, Ирина; Krumov, Krum; Dimitrov, Penko; Krumova, Diana; Eftimova, Irina (АИ "Ценов", 2014)
   Обществените поръчки са основният път за разпределяне на публичните финанси. Благодарение на тях бюджетните организации реализират инвестиционните си разходи. Значението на обществените поръчки за бъдещето на институциите, ...