Now showing items 1-3 of 3

  • ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНТЕГРИРАНА СЧЕТОВОДНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА В ПРАКТИКАТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА 

   Дочев, Михаил; Чиприянова, Галина; Георгиева, Галя; Dochev, Mihail; Chipriyanova, Galina; Georgieva, Galya (АИ "Ценов", 2014)
   Изборът на областта на настоящото проучване е продиктуван от обстоятелството, че темата за информационните технологии в счетоводството е интересна за теорията и актуална и полезна за практиката. Целта на изследването е да ...
  • ЕФЕКТИВНОСТ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ФИНАНСИРАНЕ В БЪЛГАРСКИТЕ РЕГИОНИ 

   Георгиева, Галя; Georgieva, Galya (АИ "Ценов", 2015)
   Основните предизвикателства пред нашата страна по пътя към превръщането ѝ в равноправен член на ЕС са свързани както с преодоляване на негативните ефекти от глобалната икономическа криза, така и с оценка ефективността на ...
  • ПРАКТИКОПРИЛОЖНИ ПРОБЛЕМИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО 

   Дочев, Михаил; Белоусов, Анатолий; Шелухина, Елена; Чиприянова, Галина; Георгиева, Галя; Dochev, Mihail; Belousov, Anatoliy; Sheluhina, Elena; Chipriyanova, Galina; Georgieva, Galya (АИ "Ценов", 2015)
   Темата за проблемите на счетоводството е актуална и полезна за теорията и практиката. Целта на изследването е да се проучи счетоводството в теоретичен и практически аспект като информационна система днес и в бъдеще. За ...