Now showing items 1-1 of 1

    • СТРУКТУРНИТЕ ПРОМЕНИ – ПАРАДИГМА НА НОВАТА ИКОНОМИКА 

      Тодоров, Тодор Ив.; Цанова, Стела; Шопова, Маргарита; Георгиева, Весела; Атанасова, Елка; Илчев, Тодор; Христова, Мая; Todorov, T. Iv.; Tsanova, St.; Shopova, M.; Georgieva, V.; Atanassova, E.; Iltchev, T.; Vesselinova, M. (АИ "Ценов", 2010)
      Много процеси и тенденции, касаещи различните аспекти на новата икономика и на структурните промени, както и на взаимозависимос- тите между тях, са обект на изследването. На базата на получените резултати се очертаха ...