Now showing items 1-1 of 1

    • ЕФЕКТИВНОСТ И ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ БИЗНЕС В СЪВРЕМЕННИТЕ УСЛОВИЯ 

      Митов, Кирил; Колева, Росица; Гергова, Маргарита; Дончева, Людмила; Mitov, Kiril; Koleva, Rositsa; Gergova, Margarita; Doncheva, Lyudmila (АИ "Ценов", 2012)
      Основополагащи в Стратегия „Европа 2020” и в Национална програма „България 2020” са въпросите, свързани с постигането на интелигентен и устойчив растеж при ефективно и екологосъобразно използване на ресурсите. Взаимоотношението ...